Operačný mikroskop s monitorom

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
133.569,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
Telefón: +421 248234822
Email: juraj.breza@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Operačný mikroskop s monitorom
Referenčné číslo: R1-9/33/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33162000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka operačného mikroskopu s monitorom do Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, 836 06 Bratislava
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
133 569,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica Ružinov, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, 836 06 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného operačného mikroskopu s monitorom a dvoma binokulármi na komplexnú liečbou ochorení v oblasti hlavy a krku
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodávka zariadenia na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
133 569,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje a je stanovená vo výške 2 000,00 EUR
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (Ďalej len "ZoVO")a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (Ďalej len "JED") podľa § 39 ZoVO. Hospodársky subjekt môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
2 Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
3 Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar/poskytovať služby, zodpovedajúci/zodpovedajúce predmetu zákazky.
4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom odaní tovarov podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedených vo zverejnenej výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
4. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením požadovaných dokladov alebo formou JED podľa § 39 ZoVO.
5. Informácie k JEDu a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Úhrnný finančný objem tovarov rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za stanovené obdobie v hodnote minimálne 200 000,00 EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 7
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.06.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky je podľa ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 druhá veta ZVO
Prostredníctvom elektronického systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ bez uplatnenia e-aukcie. Zvolený postup zohľadňuje časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých zákaziek, ktoré verejný obstarávateľ plánuje obstarať.
2. Spôsoby dorozumievania sa v systéme Josephine a príslušné technické a odborné predpoklady pre prácu v systéme Josephine sú v súťažných podkladoch. . Na bezproblémové používanie systému Josephine je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
Google Chrome
Microsoft Edge
Verejný obstarávateľ súťažné podklady v listinnej forme neposkytuje
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie v systéme Josephine je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému Josephine a nie kedy si ju prečítal.
4. Podľa § 38 ods. 1 ZVO si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.04.2021