Antimykotiká a kortikosteroidy na systémové použitie

  Zadávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
  Predpokladaná hodnota:
67.464,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
IČO: 31936415
Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš
Telefón: +421 444382435
Fax: +421 444382783
Email: jarosj@uvn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uvn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Antimykotiká a kortikosteroidy na systémové použitie
Referenčné číslo: VO2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33651200-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Antimykotiká a kortikosteroidy na systémové použitie
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
67 464,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
6
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33651200-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 163,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33651200-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 892,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33651200-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 818,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
KOTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33642200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 652,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
KOTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33642200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 625,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
KOTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33642200-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
UVN SNP Ružomberok-FN, nemocničná lekáreň, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobne v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 314,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu Uchádzač predloží na ponúkaný tovar pridelené ŠUKL kódy
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.05.2021 10:30
Miesto: UVN SNP Ružomberok-FN, Zasadačka VO č.d. 1. R.B. 403, ul.gen.M.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2021