Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)

  Zadávateľ:
Obec Jarovnice
  Predpokladaná hodnota:
2.400.194,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.05.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jarovnice
IČO: 00327212
Jarovnice 223, 08263 Jarovnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Florián Giňa
Telefón: +421 514594206
Email: jarovnice@jarovnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.jarovnice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Slavko Žilinčík D.I.D.-projekt, Gánovce
IČO: 37112562
Letná 303/3 , 05801 Gánovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Slavko Žilinčík
Telefón: +421 903437450
Email: inpropoprad5@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)
Referenčné číslo: 2021/2/PB-Ja
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA01-9 - Projektovanie a výstavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné dielo sa nachádza v k.ú. Jarovnice a skladá z dvoch častí, ktoré pozostávajú z A: 3x12 bytových jednotiek s prislúchajúcou infraštruktúrou (parcely KN-C 703/9, 703/10, 703/11) a z B: 1x12 bytových jednotiek s prislúchajúcou infraštruktúrou (parcelách KN-C 192, 193).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 400 194,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
K.ú. Jarovnice: parcely KN-C 703/9, 703/10, 703/11
K.ú. Jarovnice, časť Močidľany: parcely KN-C 192, 193
II.2.4) Opis obstarávania
Prestupné bývanie v obci Jarovnice 3x12 B.J. pozostáva z týchto stavebných objektov:
A1-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
A2-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
A3-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
A-SO-02 Spevnené plochy - prístupová komunikácia (nie je súčasťou predmetnej zákazky)
A-SO-03 Spevnené plochy - parkovisko
A-SO-04 Spevnené plochy - komunikácia pre peších (nie je súčasťou predmetnej zákazky)
A-SO-05 Kanalizácia dažďová
A-SO-06 Verejné osvetlenie
A-SO-07 Verejná vodovodná prípojka
A-SO-07-A1 Vodovodná prípojka
A-SO-07-A2 Vodovodná prípojka
A-SO-07-A3 Vodovodná prípojka
A-SO-08 Verejná kanalizácia splašková
SO-08-A1 Splašková kanalizačná prípojka
SO-08-A2 Splašková kanalizačná prípojka
SO-08-A3 Splašková kanalizačná prípojka
A-SO-09 NN elektrická prípojka
A-SO-10 Hrubé terénne úpravy
Prestupné bývanie v obci Jarovnice, časť Močidľany 1x12 B.J. pozostáva z týchto stavebných objektov:
Objekt: B1-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
B-SO-02 Spevnené plochy - prístupová komunikácia (nie je súčasťou predmetnej zákazky)
B-SO-03 Spevnené plochy - parkovisko
B-SO-04 Spevnené plochy - komunikácia pre peších (nie je súčasťou predmetnej zákazky)
B-SO-05 Dažďová kanalizácia
B-SO-06 Verejné osvetlenie
B-SO-07 Vodovodná prípojka
B-SO-08 Kanalizačná prípojka
B-SO-09 NN elektrická prípojka
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a špecifikácii položiek (zadania), ktoré sú ako prílohy súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Tepelno-technické parametre ako merná spotreba tepla na vykurovanie bytového domu
Relatívna váha: 6
Názov: Svetelnotechnické parametre osvetlenia (verejné osvetlenie) - intenzita osvetlenia
Relatívna váha: 1
Názov: Svetelnotechnické parametre osvetlenia (verejné osvetlenie) - rovnomernosť osvetlenia
Relatívna váha: 1
Názov: Spotreba elektrickej energie svietidiel verejného osvetlenia
Relatívna váha: 1

Cena
Relatívna váha: 91
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 400 194,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu: 312061X405
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k
zlepšeným podmienkam bývania, kód výzvy:OPLZ-PO6-SC611-2018-2, v rámci schváleného projektu s názvom:
"Prestupné bývanie v obci Jarovnice".
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) verejný obstarávateľ vyžaduje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia splnenie podmienok podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje:
- písm. e): doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku.
- písm. f): čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží požadovaný
doklad ako scan originálneho vyhotovenia alebo úradne osvedčenej kópie.
Uchádzači pri predkladaní dokladov môžu postupovať v zmysle §32 ods.3 ZVO. Hospodársky subjekt môže preukázať
splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len : Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia §37 ods. 3 ZVO. Uchádzači so sídlom na území Slovenskej republiky doklady v zmysle §32 ods.3 ZVO podľa §32 ods.1 písm. e) ZVO nepredkladajú. Uvedeným spôsobom môžu podmienky účasti preukazovať aj subdodávatelia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na § 33 ods.1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia vyžaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle §112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na §33 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je potrebná a primeraná najmä vo vzťahu k predpísaným zmluvným
platobným podmienkam počas plnenia predmetu zákazky a to bez prerušenia stavebných prác.
V prípade, že uchádzač nemá verejne dostupné účtovné závierky za posledné tri hospodárske roky na adrese:
www.registeruz.sk, predloží ako dôkazný prostriedok úradne overené kópie výkazov ziskov a strát za posledné tri
hospodárske roky, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky alebo iné relevantné
dokumenty preukazujúce výšky obratu za posledné tri hospodárske roky.
Uchádzač môže preukázať finančné a ekonomické postavenie využitím finančných zdrojov inej osoby v zmysle § 33
ods.2 ZVO Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť
len : Globálny údaj pre všetky podmienky účasti alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v zmysle §38 ods. 8 ZoVO požaduje preukázanie výšku obratu súhrnne za určené obdobie minimálne 3 000 000,00 eur alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom ECB (Európska centrálna banka) k 31.12.2020.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods.1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti vyžaduje predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 ZVO.
Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle § 112 ods.4 písm. b) v nadväznosti na §34 ZVO. Podmienka
účasti je potrebná a primeraná, pretože musí byť preukázané, že uchádzač má praktické schopnosti a skúsenosti s
realizáciou rovnakých alebo obdobných stavebných prác. Uchádzač môže preukázať technickú alebo odbornú
spôsobilosť využitím technických alebo odborných kapacít tretej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ZVO (Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť len :
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v zmysle §38 ods. 5 ZVO požaduje preukázanie minimálnu požadovanú úroveň štandardov pri predkladaní zoznamu stavebných prác (rovnakých alebo porovnateľných ako predmet zákazky - budovy/objekty pozemného staviteľstva vrátanie prislúchajúcej infraštruktúry) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov: súčasťou zoznamu predmetného stavebných prác musí byť minimálne jedna zákazka vo finančnom náklade min.1 000 000,00 eur bez DPH zrealizovaná v predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh vrátane stanovených zmluvných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 09:30
Miesto: Zasadačka OcÚ Jarovnice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v zmysle §114 v nadväznosti na §52 ZVO elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Online sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie
ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritéria na vyhodnotenie ponúk ide o zelené verejné obstarávanie a zároveň jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu
2. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje podmienka podľa §40 ods.6 písm.g) ZVO
3. Nakoľko formulár neumožňuje presné podmienky lehoty na uskutočnenie stavebných prác, upresňuje sa táto
skutočnosť v súťažných podkladoch a to v časti zmluvných podmienok ako: 24 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska, pričom uchádzač môže ponúknuť kratšiu lehotu uskutočnenia stavebných prác.
4. Komunikácia a výmena informácia s v tomto verejnom obstarávaní bude vykonávať elektronicky prostredníctvom
informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (komunikačné rozhranie systému
JOSEPHINE). JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com .
5. V predmetnom verejnom obstarávaní nebol použitý postup podľa §25 Zákona ("Prípravné trhové konzultácie a ...")
6. V zmysle §113 v nadväznosti na §64 ods.4 Zákona bol uverejnený v tejto výzve priamy odkaz na internetovú adresu na zverejnenie dokumentov a informácií podľa §64 ods. 1 a 2 Zákona
7. Vzhľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie podlieha kontrole Riadiacim orgánom Projektu, verejný
obstarávateľ si v prípade neodsúhlasenia tohto verejného obstarávania Riadiacim orgánom vyhradzuje právo zrušenia tohto verejného obstarávania bez náhrady.
8. Vzhľadom na podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude zhotoviteľ v zmluve o dielo zaviazaný akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu: na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
9. Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle §46 ods.3 zákona zloženie zábezpeky vo výške: 50 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.
10. Verejný obstarávateľ nevyužije možnosť vyhodnocovať podmienky účasti podľa §112 ods. 6 ZVO reverzným
spôsobom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.05.2021