Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
471.833,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Szöllösyová
Telefón: +421 376922915
Email: andrea.szollosyova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unsk.e-obstaranie.sk/
Hlavná adresa(URL): http://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra
Referenčné číslo: 07583/2021/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45343000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavby je komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany pre objekt "BORINKA", ZSS Nitra.
Objekt je päťpodlažná budova, čiastočne podpivničená s plochou strechou. Stavba je murovaná z pálených tehál, stropy sú montované zo železobetónových stropných panelov. Objekt zabezpečuje komplexné sociálne služby pre dôchodcov.
Z dôvodu zabezpečenia komplexnej protipožiarnej ochrany je potrebné pristavať únikové cesty vo forme 4 schodísk a 2 lôžkových evakuačných výťahov. Celkový počet osôb v stavbe je maximálne 160 osôb - klientov a 114 osôb - zamestnancov.
Členenie stavby :
SO-01 PRÍSTAVBA "A1
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
SO-01 PRÍSTAVBA "A1
V mieste existujúceho vedľajšieho vstupu so schodiskom sa vybuduje nová prístavba s rozmermi 6,7x5,8m. Pôvodne betónové schody so strieškou a potrebná plocha zámkovej dlažby sa odstránia. Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
K bloku A sa vybuduje na nezastavanej ploche prístavba s rozmermi 6,7x5,8m . Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
K bočnému krídlu časti B, kde sa nachádza oceľová prístupová rampa je naplánovaná ďalšia prístav-ba s rozmermi 3,76x6,63m. Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
K bočnému krídlu časti C, kde sa nachádza betónová terasa s polykarbonátovou strieškou a oceľovou prístupovou rampou, sa vybuduje prístavba únikového schodiska s rozmermi 3,76x6,63m. Časť pôvodnej terasy sa odstráni a ponechajú sa časti, ktoré výstavbe nebránia. Odstráni sa aj prístupová rampa. Okolo navrhovaného schodiska sa dobuduje prístupový chodník, betónová terasa s prestrešením z polykarbonátu a nová oceľová rampa, ktorá sa napojí na existujúcu spevnenú plochu.
Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou. Okolo terasy sa osadí aj nové zábradlie.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
471 833,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
BORINKA, ZSS Nitra, Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom stavby je komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany pre objekt "BORINKA", ZSS Nitra.
Objekt je päťpodlažná budova, čiastočne podpivničená s plochou strechou. Stavba je murovaná z pálených tehál, stropy sú montované zo železobetónových stropných panelov. Objekt zabezpečuje komplexné sociálne služby pre dôchodcov.
Z dôvodu zabezpečenia komplexnej protipožiarnej ochrany je potrebné pristavať únikové cesty vo forme 4 schodísk a 2 lôžkových evakuačných výťahov. Celkový počet osôb v stavbe je maximálne 160 osôb - klientov a 114 osôb - zamestnancov.
Členenie stavby :
SO-01 PRÍSTAVBA "A1
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
SO-01 PRÍSTAVBA "A1
V mieste existujúceho vedľajšieho vstupu so schodiskom sa vybuduje nová prístavba s rozmermi 6,7x5,8m. Pôvodne betónové schody so strieškou a potrebná plocha zámkovej dlažby sa odstránia. Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-02 PRÍSTAVBA "A2"
K bloku A sa vybuduje na nezastavanej ploche prístavba s rozmermi 6,7x5,8m . Prístavba schodiska s evakuačným lôžkovým výťahom bude trojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-03 PRÍSTAVBA "B1"
K bočnému krídlu časti B, kde sa nachádza oceľová prístupová rampa je naplánovaná ďalšia prístav-ba s rozmermi 3,76x6,63m. Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
SO-04 PRÍSTAVBA "C1"
K bočnému krídlu časti C, kde sa nachádza betónová terasa s polykarbonátovou strieškou a oceľovou prístupovou rampou, sa vybuduje prístavba únikového schodiska s rozmermi 3,76x6,63m. Časť pôvodnej terasy sa odstráni a ponechajú sa časti, ktoré výstavbe nebránia. Odstráni sa aj prístupová rampa. Okolo navrhovaného schodiska sa dobuduje prístupový chodník, betónová terasa s prestrešením z polykarbonátu a nová oceľová rampa, ktorá sa napojí na existujúcu spevnenú plochu.
Prístavba únikového schodiska bude dvojpodlažná s plochou vegetačnou strechou. Okolo terasy sa osadí aj nové zábradlie.
Súčasťou tohto stavebného objektu je elektroinštalácia, dažďová kanalizácia bude napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie, EPSD, HSP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
471 833,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky:
§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií.
2.§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ požaduje:
1. osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho doložené dokladom o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom otlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby.
2. revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu prác na predmete zákazky podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vrátane úradne overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k výkonu požadovanej činnosti. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentný doklad.
Odborne spôsobilá osoba predloží:-Profesný životopis vrátane uvedenia praktických skúseností zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.
3. § 34 ods. 3: Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť
technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.
Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom bude bezprostredne pred otváraním prostredníctvom IS Active Procurement zaslaný link, ktorým sa im umožní zdieľanie obrazovky pri otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk/
Registrácia do portálu je základom a povinnosťou záujemcu/uchádzača pre možnosť
využívania všetkých nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a
elektronickej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom.
Registrácia do portálu vyžaduje poskytnutie základných informácií o záujemcovi/uchádzačovi, jeho obchodných údajoch a kontaktných miestach a osobách. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Pomoc: https://unsk.e-obstaranie.sk/
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2021