Betón I. - betón na opravu krajnice

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
4.158,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.05.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Betón I. - betón na opravu krajnice
Referenčné číslo: SC/2021/990
II.1.2) Hlavný kód CPV
44114000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky bude dodanie betónu c12/15x0, DMAX 16,S1, určeného na opravu krajnice - dvoch úsekov ciest. Celkové množstvo 99 m3. Bližšie informácie v dokumentoch v časti Súťažné podklady.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 158,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2021