Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
53.378,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
Telefón: +421 259356194
Email: andrea.jaskova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia
Referenčné číslo: MAGS OVO 59515/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
77300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie kvetinovej výzdoby v centre Hlavného mesta SR Bratislavy a starostlivosť o ňu počas jej vegetačného obdobia od výsadby do 1.10.2021 za účelom zvýšenia estetického vzhľadu ulíc v historickom centre Hlavného mesta počas turistickej sezóny.

Cieľom je obstaranie kvetinovej výzdoby do 245 ks samozavlažovacích kvetináčov (závesná zostava zložená z 2 polkruhových nádob), ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ich montáž a demontáž.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
53 378,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2021