Pracovná zdravotná služba 2021

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
652.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mrázová
Telefón: +421 456945157
Email: zuzana.mrazova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pracovná zdravotná služba 2021
Referenčné číslo: CS SVP PR 1601/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
85100000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov verejného obstarávateľa v rozsahu

- medicínskych činností (výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30ab písm. f) a § 30ad
písm. d) zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia") a

- nemedicínskych činností (činnosti pracovnej zdravotnej činnosti podľa § 30ab a § 30ad Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia okrem výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30ab písm. f) a § 30ad písm. d) Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia).

Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
652 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
85112200-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
zdravotnícke zariadenia, ktoré je uchádzač oprávnený využívať na základe zmluvy alebo dohody, a to v rámci celej Slovenskej republiky, minimálne však v každom okresnom meste v Slovenskej republike
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov verejného obstarávateľa v rozsahu

- medicínskych činností (výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30ab písm. f) a § 30ad
písm. d) zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia") a

- nemedicínskych činností (činnosti pracovnej zdravotnej činnosti podľa § 30ab a § 30ad Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia okrem výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30ab písm. f) a § 30ad písm. d) Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia).

Pre nedostatok znakov v tomto oznámení sú bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
652 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Verejný obstarávateľ bude mať právo jednostranne predĺžiť dobu účinnosti zmluvy o ďalších 12 mesiacov, a to maximálne tri krát počas trvania zmluvy a teda spolu najviac o ďalších 36 mesiacov.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode 5.1 súťažných podkladov.
2) Verejný obstarávateľ pre obmedzenú funkcionalitu ISZÚ uvádza kompletný zoznam CPV kódov:85100000-0, Zdravotnícke služby, 85112200-9 Služby v oblasti ambulantnej starostlivosti, 85121100-4 Služby všeobecných lekárov 85121200-5 Služby lekárov-špecialistov, 85140000-2 Rôzne zdravotnícke služby, 80562000-1 Školenia na poskytovanie prvej pomoci.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o VO. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), d), g) a písm. h) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre nedostatok znakov v tomto formulári sú kompletné podmienky účasti ako aj požiadavky na ich preukázanie uvedené v prílohe číslo 4 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
2) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom poverenia (splnomocnenia) na zastupovanie alebo jeho úradne overenou kópiou.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
výhradne elektronicky prostredníctvom Systému EVO. Výnimkou z elektronickej komunikácie je odoslanie návrhov zmlúv úspešnému uchádzačovi a doručenie podpísaných návrhov zmlúv s prílohami do podateľne verejného obstarávateľa.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu pdf. a vložiť ich do Systému EVO ako súčasť ponuky.
3) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
4) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorého ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
5) Úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predloží doklady v zmysle bodu 25.5 súťažných podkladov.
6) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2021