Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
411.926,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Sliška
Telefón: +421 250944311
Email: matej.sliska@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov
Referenčné číslo: V202147
II.1.2) Hlavný kód CPV
44511000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu na požiarisku spojenú s dokumentovaním požiariska (statická a dynamická obhliadka), preskúmavaním vzoriek priamo na požiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
411 926,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44512800-0
44512200-4
44512940-3
44512930-0
44511120-2
44512300-5
44511400-9
44511500-0
44511510-3
44512700-9
44511340-0
44511310-1
38121000-9
38330000-7
37821000-9
31521300-7
38341300-0
38412000-6
35124000-9
44423200-3
44617000-8
19520000-7
18141000-9
33141420-0
33735100-2
18444111-4
35113400-3
18143000-3
18930000-7
18921000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu na požiarisku spojenú s dokumentovaním požiariska (statická a dynamická obhliadka), preskúmavaním vzoriek priamo na požiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 10:05
Miesto: Otvárania ponúk sa uskutoční verejne, online na adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1924
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
Podrobné pokyny pre uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona (tzv. superreverzná verejná súťaž).
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 7 500,00 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov.
3. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.
4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.
5. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2021