Vojenské vyznamenania

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
250.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
Telefón: +421 960317656
Email: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vojenské vyznamenania
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-70/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
18512200-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie vojenských vyznamenaní, ktorými sa rozumejú vojenské vyznamenania, vojenské kríže a vojenské odznaky určené na ocenenie výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu k rozvoju ozbrojených síl, plnenia úloh podľa osobitných predpisov, záslužného činu alebo obetavosti pri plnení úloh počas krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti udeľované podľa zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predovšetkým príslušníkom ozbrojených síl SR, ale aj príslušníkom ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnym občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spolupráci s ozbrojenými silami.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hospodárska správa MO SR Bratislava
VÚ 2025 Trenčín
VePS OS SR Trenčín
VeVzS OS SR Zvolen
Adresy miest dodania sú uvedené v bode II.2.14) tohto oznámenia.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky za celú dobu platnosti a účinnosti rámcovej dohody:
1. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách I. stupeň: cca 219 ks
2. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách II. stupeň: cca 40 ks
3. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách III. stupeň: cca 40 ks
4. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách IV. stupeň: cca 50 ks
5. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách V. stupeň: cca 48 ks
6. Medaila Za službu v pozorovateľských misiách VI. stupeň: cca 50 ks
7. Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii Afganistan: cca 35 ks
8. Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii Bosna a Hercegovina: cca 120 ks
9. Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii Irak: cca 78 kusov
10. Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I. stupeň: cca 10 ks
11. Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky II. stupeň: cca 10 ks
12. Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III. stupeň: cca 300 ks
13. Kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky I. stupeň: cca 10 ks
14. Kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky II. stupeň: cca 70 ks
15. Kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky III. stupeň: cca 360 ks
16. Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR I. stupeň: cca 70 ks
17. Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR II. stupeň: cca 10 ks
18. Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR III. stupeň: cca 335 ks
19. Čestný odznak ozbrojených síl I. stupňa: cca 10 ks
20. Čestný odznak ozbrojených síl II. Stupňa: cca 10 ks
21. Čestný odznak ozbrojených síl III. stupňa: cca 216 ks
22. Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR I. stupňa: cca 10 ks
23. Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR II. stupňa: cca 30 ks
24. Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR III. Stupňa: cca 1035 ks
25. Vojenský odznak za pomoc v núdzi I. stupeň: cca 1300 ks
26. Vojenský odznak za pomoc v núdzi II. Stupeň: cca 2050 ks
27. Vojenský odznak za pomoc v núdzi III. stupeň: cca 4900 ks
28. Medaila za zranenie v boji za 1. zranenie: cca 10 ks
29. Medaila za zranenie v boji za 2. zranenie: cca 10 ks
30. Medaila za zranenie v boji za 3. zranenie: cca 5 ks
31. Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky: cca 200 ks
32. Medaila Vojenskej polície I. stupeň: cca 20 ks
33. Medaila Vojenskej polície II. stupeň: cca 20 ks
34. Medaila Vojenskej polície III. stupeň: cca 120 ks
35. Medaila za službu v pohotovostnom systéme vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky I. stupeň: cca 180 ks
36. Medaila za službu v pohotovostnom systéme vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky II. stupeň: cca 180 ks
37. Medaila za službu v pohotovostnom systéme vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupeň: cca 230 ks
38. Pamätná medaila Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky: cca 430 ks
39. Pamätná medaila Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky: cca 150 ks
40. Výročná medaila: cca 5055 ks
41. Rozeta k výročnej medaile: cca 5055 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Adresy miest dodania alebo plnenia:

Hospodárska správa MO SR, Za kasárňou 3, Bratislava 832 47 a/alebo
Vojenský útvar 2025, Železničná 3, 911 01 Trenčín a/alebo
Veliteľstvo Pozemných síl OS SR, Martina Rázusa 7, 911 01 Trenčín a/alebo
Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR, Jána Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len ako " zákon o verejnom obstarávaní").

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením rovnocenného zápisu alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Upozornenie. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť v tom prípade, ak by sa elektronickej aukcie mal zúčastniť iba jeden uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.06.2021 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 20 ods. 8 vo väzbe na § 20 ods.7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní písomne, listinne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.

2. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431087 (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba "profil").
Nasledovné časti súťažných podkladov sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa aj v editovateľnej podobe vo formáte word: Oddiel B.1 Návrh rámcovej dohody, Oddiel B.2 Opis predmetu zákazky, Oddiel A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, bod. 5. Vzor cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
Súťažné podklady budú záujemcom poskytované aj na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky alebo poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Pokiaľ bude žiadosť zaslaná elektronicky, záujemca svoju žiadosť odošle bezodkladne aj poštou na adresu uvedenú v oddiele I, bode I.1) tohto oznámenia. Z takejto žiadosti musí byť zrejmé, k akej verejnej súťaži sa žiadosť vzťahuje (identifikácia zákazky podľa názvu a tohto oznámenia), identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača), kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Súťažné podklady budú odoslané elektronicky na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v žiadosti.

3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 2 000,- EUR. (slovom dvetisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

6. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2021