Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
730.448,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2021 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
04.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Barbora Ľachová
Telefón: +421 415110193
Email: uvo@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2157
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Referenčné číslo: 040/18/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33652000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá pre potreby FNsP Žilina
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
730 448,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 5
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33652000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Cyklofosfamidtbl obd1x50 mg
Cyklofosfamidplv ino1x1 g
Cyklofosfamidplv ino1x200 mg
Cyklofosfamidplv ino1x500 mg
Ifosfamidplv ifo1x1 g
Ifosfamidplv ifo1x2 g
Fotemustínplv fol1x208 mg
Dakarbazínplo jof1x200 mg
Metotrexátsol inj1x1 ml/20 mg
Fluóruracilsol ijf1x20 ml/1 g
Vinkristínsol inj1x1 ml/1 mg
Vinorelbíncon inf1x5 ml/50 mg
vinfluníncon inf1x10 ml/250 mg
vinfluníncon inf1x2 ml/50 mg
Etopozidsol inf1x10 ml/200 mg
Etopozidsol inf1x5 ml/100 mg
Paklitaxelplv ins1x100 mg
Doxorubicínplv dct1x 50 mg
Doxorubicínsol ijf1x25 ml/50 mg
Mitoxantrónsol inj1x10 ml/20 mg
Cetuximabsol inf1x20 ml/100 mg
Panitumumabcon inf1x20 ml/400 mg
Panitumumabcon inf1x5 ml/100 mg
Ceritinibcps dur1x150 mg
Topotekáncon inf1x4 ml/4 mg
Irinotekáncon inf1x5 ml/100 mg
Afliberceptcon inf1x4 ml/100 mg
Afliberceptcon inf1x8 ml/200 mg
Megestroltbl1x160 mg
Filgrastimsol ijf1x0,5 ml/48 MIU
Iné imunostimulanciályo ijo1x6 mg
Iné imunostimulanciályo por1x10 mg
Infliximabplc ifc1x100 mg
Infliximabplc ifc1x100 mg
Metotrexátsol inj1x0,75 ml/15 mg
Mesnasol inj1x4 ml/400 mg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
454 157,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33652000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Gemcitabíncon inf1x1000 mg
Paklitaxelcon inf1x50 ml/300 mg
Docetaxelcon inf1x4 ml/80 mg
Karboplatinacon inf1x45 ml/450 mg
Oxaliplatinacon inf1x20 ml/100 mg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 701,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33652000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Epirubicínsol ijf1x25 ml/50 mg
Bleomycínplv ino1x15000 IU
Bleomycínplv ino1x30000 IU
Mitomycínplv iiv1x20 ml/20 mg
Mitomycínplv its1x40 ml/40 mg
BCG vakcínaplv suf1x50 ml
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 241,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33652000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Vedolizumabplc ifc1x300 mg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 560,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33652000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Trastuzumabsol inj1x5 ml/600 mg
Bevacizumabcon inf1x4 ml/100 mg
Pertuzumabcon inf1x420 mg
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
200 787,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako 3 mesiace,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá PZ,
f) doloženým čestným vyhlásením.

1.2. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.3.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.5.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.6.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (sken).

1.7.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.8.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o VO účinného do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
VO nemá prístup do portálu OverSi, z tohto dôvodu žiadame uchádzačov aby predložili všetky požadované doklady uvedené v § 32.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydaným MZ SR.
Úspešný uchádzač preukáže pred podpisom zmluvy schopnosť dodania obstarávaných liekov, napr. potvrdenie od výrobcu dodávať lieky v súlade s predmetom zákazky počas obdobia platnosti Rámcovej dohody.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa §54 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.06.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2021 11:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina, oddelenie verejného obstarávania, PK 3. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné, z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: marec 2022
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie.
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom systému EVO.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na
subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora.
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude postupovať v zmysle § 56 ods. 15.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2021