Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú. Veľký Biel

  Zadávateľ:
Obec Veľký Biel
  Predpokladaná hodnota:
253.528,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
03.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľký Biel
IČO: 00305146
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 903711533
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4158
Hlavná adresa(URL): www.velkybiel.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podunajská cyklodopravná trasa úsek v k.ú. Veľký Biel
Referenčné číslo: VYBIEL42021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou cyklotrasy, ktorá bude slúžiť k prepojeniu obce Veľký Biel na existujúce dopravné terminály hromadnej dopravy (vlak, autobus). V rámci stavby sa vybudujú nasledovné stavebné objekty:
101-00 Cyklotrasa
102-00 Chodník
v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Daniela Neumannová s názvom:
Podunajská cyklodopravná trasa, úsek v k.ú, Veľký Biel.
Cyklotrasa v k.ú. Veľký Biel je v celkovej dĺžke 1,502 63 km. Trasa navrhovanej cyklotrasy začína na
hranici k.ú. Nová Dedinka a Veľký Biel a končí po prechode obcou Veľký Biel a poľnohospodárskou pôdou v polohe
pozdĺž prieťahu cesty I/61 na hranici k.ú. Veľký Biel a Senec.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v spracovanom výkaze výmer stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
253 528,77 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie obce Veľký Biel, parcely určené projektom stavby.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou cyklotrasy, ktorá bude slúžiť k prepojeniu obce Veľký Biel na existujúce dopravné terminály hromadnej dopravy (vlak, autobus). V rámci stavby sa vybudujú nasledovné stavebné objekty:
101-00 Cyklotrasa
102-00 Chodník
v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Daniela Neumannová s názvom:
Podunajská cyklodopravná trasa, úsek v k.ú, Veľký Biel.
Cyklotrasa v k.ú. Veľký Biel je v celkovej dĺžke 1,502 63 km. Trasa navrhovanej cyklotrasy začína na
hranici k.ú. Nová Dedinka a Veľký Biel a končí po prechode obcou Veľký Biel a poľnohospodárskou pôdou v polohe
pozdĺž prieťahu cesty I/61 na hranici k.ú. Veľký Biel a Senec.
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, v spracovanom výkaze výmer stavby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
253 528,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 6 000,00 EUR. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečnym rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
podľa § 32 odst.2 zákona uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ďalšie pravidlá splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár.
Ďalšie pravidlá splnenia podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 35 systém manažérstva kvality.
podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 z uvedením opatrení environmentálneho manažérstva ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne uvedená v súťažných podkladoch zverejnená v profile verejného obstarávateľa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje výkonovú zábezpeku stavebného diela vo výške 25 000 eur.
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk /sprístupnenie elektronických ponúk v systéme IS EVO sa uskutoční na adrese: Obecný úrad Veľký Biel, alebo virtuálne pomocou aplikácie Microsoft Teams, t.j. prostredníctvom video mítingu. Verejný obstarávateľ túto
skutočnosť včas oznámi uchádzačom prostredníctvom IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sprístupnenie ponúk je verejné s možnosťou účasti ucházačov. Informácie o oprávnených osobách na otváraní / sprístupnení ponúk su uvedené v súťažných podkladoch zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejny obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodnych informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s inym hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej
zákazke v systéme EVO na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zákaziek/detail/dokumenty/431811
čím verejny obstarávateľ umožňuje neobmedzeny a priamy prístup k súťažnym podkladom.
3.Verejny obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej
prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej
obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4.Podmienky a pravidlá verejného obstarávania neuvedené v tejto Vyzve na predkladanie ponúk a v súťažnych
podkladoch sa riadia platnym zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2021