Čistenie rúrových priepustov a vpustí – čistenie trativodov Kočovce a Nová Ves nad Váhom

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
1.424,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 11:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
03.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Anetová
Telefón: +421 326509311
Email: sctsk@sctsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sctsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistenie rúrových priepustov a vpustí – čistenie trativodov Kočovce a Nová Ves nad Váhom
Referenčné číslo: SC/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je čistenie 10 ks dažďových trativodov na ceste II/507 v obci Kočovce a Nová Ves nad Váhom (5 + 5). Šachta trativodu je hlboká asi 4m a je uzatvorená liatinovým poklopom priemer 600 mm. Trativody sú zanesené na cca 50%, prevažne posypovým kameňom. Odpad z vyčistenia likvidujú obce na vlastné náklady.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 424,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO.

V prípade ponuky ktorá bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2021