Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020

  Zadávateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.609.416,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
03.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00686832
Mlynské nivy 44/a , 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová
Telefón: +421 248541111
Email: ivana.vargova@mhsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
Hlavná adresa(URL): www.economy.gov.sk

SLOVAKIA TRAVEL
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53667506
Lamačská cesta 8 , 83304 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marek Vladár, MBA
Telefón: +421 908727103
Email: marek.vladar@slovakia.travel
Hlavná adresa(URL): https://slovakia.travel/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020
Referenčné číslo: 05178/2021-2040
II.1.2) Hlavný kód CPV
79956000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 v období od 01.10. 2021 do 31.05. 2022. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 (opis predmetu zákazky) a v prílohe 1A (špecifikácia jednotlivých položiek opisu predmetu zákazky ) súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 609 416,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
AE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pavilón národnej expozície SR, Dubaj, Spojené arabské emiráty
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 v období od 01.10. 2021 do 31.05. 2022. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 (opis predmetu zákazky) a v prílohe 1A (špecifikácia jednotlivých položiek opisu predmetu zákazky ) súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 609 416,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2021
Dátum ukončenia: 31.05.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Na základe uvedeného, uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods.1 písm. a), b), c) a e) zákona. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 11:00
Miesto: Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme ERANET. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://mhsr.eranet.sk, sekcia Otváranie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania.
Podrobnosti sú upravené v bode 23. súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a v čase otvárania budú prihlásení v systéme ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka, a to vo výške 100.000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 11 súťažných podkladov.
2. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.
3. Verejný obstarávateľ vyhodnotenie ponúk uskutoční v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta zákona tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
4. V zmysle § 20 zákona, komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronického systému
ERANET, dostupného na https://mhsr.eranet.sk.
5. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá verejný obstarávateľ evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
6. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
7. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET, priamy link na obstarávanie: https://mhsr.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2
8. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Trvanie zmluvy: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.05.2022 (verejný obstarávateľ týmto
upresňuje informácie o trvaní zmluvy uvedené v časti II.2.7 "Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému", nakoľko v uvedenej časti nie je možné uviesť začiatok trvania zmluvy slovne).
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade, ak ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančné prostriedky (predpokladanú hodnotu zákazky).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.04.2021