Príprava a dodávka stravy

  Zadávateľ:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
  Predpokladaná hodnota:
2.213.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
03.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36124702
Piaristická 42 , 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Golejova
Telefón: +421 911179608
Email: edita.prekopova@ssmtn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ssmtn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Príprava a dodávka stravy
Referenčné číslo: 287/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
55523000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.:

a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín
b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1. poschodie, 4. poschodie, 5. poschodie)

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy pripravená dodávateľom v priestoroch dodávateľa. Verejný obstarávateľ za účelom prípravy stravy (čo je predmetom tejto zákazky) nedisponuje a ani neposkytuje svoje priestory.

Výdaj stravy v jednotlivých zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín zabezpečí verejný obstarávateľ.

Stravnou jednotkou sa na tieto účely rozumie strava pozostávajúca zo samostatných jedál:
a) raňajok,
b) desiaty,
c) obedu (polievka a hlavné jedlo)
d) olovrantu,
e) večere
f) druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy).

Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) až f) sa delí na tieto druhy:
racionálna strava
diabetická strava
šetriaca strava
kašovitá strava
diabetická - kašovitá strava
bezlepková strava
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 213 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55521200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby je:

a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, Trenčín
b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.:

a) Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín
b) Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1. poschodie, 4. poschodie, 5. poschodie)

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy pripravená dodávateľom v priestoroch dodávateľa. Verejný obstarávateľ za účelom prípravy celodennej stravy (čo je predmetom tejto zákazky) nedisponuje a ani neposkytuje svoje priestory.

Výdaj stravy v jednotlivých zariadeniach Sociálnych služieb mest Trenčín zabezpečí verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy v závislosti od svojich aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek uvedené v týchto podkladoch sú len orientačné a budú sa upravovať v objednávkach na základe skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ich požiadaviek počas trvania Rámcovej dohody uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je teda oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke, resp. objednať si len niektoré samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky.

Stravnou jednotkou sa na tieto účely rozumie strava pozostávajúca zo samostatných jedál:
a) raňajok,
b) desiaty,
c) obedu (polievka a hlavné jedlo)
d) olovrantu,
e) večere
f) druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy).

Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) až f) sa delí na tieto druhy:
racionálna strava
diabetická strava
šetriaca strava
kašovitá strava
diabetická - kašovitá strava
bezlepková strava

K raňajkám bude dodávaný čaj (0,5l na stravnú jednotku) podľa druhu diéty a súčasťou obedu bode kompót, obloha zeleniny v závislosti od diéty a druhu jedla. Strava mäso, prílohy, kompóty, zeleninové šaláty a pod. musí byť prispôsobená stravníkom (starí ľudia), bude mäkká (ľahko žuvateľná) a prevažne pôjde o klasickú slovenskú kuchyňu. Na desiatu a olovrant nebude prevažovať pečivo.

Jedlo bude úspešný uchádzač dodávať verejnému obstarávateľovi vo varných kanviciach patriacich verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ disponuje len varnými kanvicami, nedisponuje inými prepravnými nádobami, napr. plechmi. V prípade, ak sa strava bude pripravovať a prepravovať v iných nádobách ako vo varných kanviciach, použije uchádzač svoje prepravné nádoby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 213 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO, ver.obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osob.postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov 46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie
starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 zák č. 343/2015 ZOV, ak VO alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z inf. systémov ver.správy podľa osob. predpisu.47a) Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podm.podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť VO alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety VO alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z inf. systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elek.podobe prostr.elekt.komunik.Gen..prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov.

1.4 Ver. obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g ZVO


!!! V tomto bode uvádzame len dôležité základné informácie. Plné znenie týchto podmienok sa nachádza v SP v časti A.2 Podmienky účasti !!!
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.
Poskytovateľ je povinný do 5 dní odo dňa účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi meno a priezvisko a doklady odborne spôsobilej osoby, so vzdelaním v odbore asistent výživy, alebo v odbore výživa ľudí a s odbornou praxou min. 1 rok v danom odbore, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov

2.
Poskytovateľ musí mať oprávnenie pripravovať stravu a zabezpečiť prepravu predmetu zmluvy motorovými vozidlami spĺňajúcimi hygienické požiadavky tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana stravy pred jeho zničením, poškodením alebo znehodnotením. Poskytovateľ je povinný preukázať, skutočnosť, že má oprávnenie pripravovať a prepravovať stravu. Poskytovateľ najneskôr do piatich dní od účinnosti Zmluvy predloží príslušné platné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prípravu a prepravu stravy v súlade s platnou legislatívou
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 13:00
Miesto: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín, Slovenská republika
Poschodie: 5. poschodie, č. dverí 58
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka: 10.000 €

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak)

3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

4. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred (§ 48 zákona o VO).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.04.2021