Knihy, učebnice a CD

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.108,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.04.2021
  Dátum zverejnenia:
03.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
Telefón: +421 949014601
Email: monika.debnarova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Knihy, učebnice a CD
Referenčné číslo: 07364/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
22111000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru konkrétne kníh, učebníc a CD pre Banskobystrický samosprávny kraj v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača).

Zoznam požadovaných kníh, učebníc a CD je uvedený v súťažných podkladoch.

Miestom dodania predmetu zákazky je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 108,07 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Projekt: Moderné vzdelávanie pre prax 2
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2021