Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv

  Zadávateľ:
Kancelária verejného ochrancu práv
  Predpokladaná hodnota:
166.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária verejného ochrancu práv
IČO: 36064041
Grösslingová 35, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Renáta Kopperová
Telefón: +421 911707144
Email: renata.kopperova@vop.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3174
Hlavná adresa(URL): https://www.vop.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
ochrana základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv
Referenčné číslo: 174/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je návrh, vývoj, otestovanie, zaškolenie, nasadenie a podpora prevádzky informačného systému registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), ktorý zabezpečí vykonávanie legislatívnych povinností v rámci správy registratúry a podporu správy dokumentov v rámci procesov KVOP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
166 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72000000-5
72250000-2
48000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je návrh, vývoj, otestovanie, zaškolenie, nasadenie a podpora prevádzky informačného systému registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), ktorý zabezpečí vykonávanie legislatívnych povinností v rámci správy registratúry a podporu správy dokumentov v rámci procesov KVOP.
Informačný systém má byť zameraný na zabezpečenie a podporu trvalo udržateľného a efektívneho chodu KVOP ako aj na komplexné pokrytie špecifických potrieb pre riadenie a výkon činností. Cieľové riešenie má poskytovať podporu pre riadiacu činnosť a administratívne činnosti s tým súvisiace, a to prostredníctvom elektronickej správy registratúry, elektronického obehu a schvaľovania dokumentov, procesnej automatizácie, elektronického podpisovania či podporných kolaboračných služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
166 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
5.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke. Formuláre sú na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/informacie-kzoznamuhospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov. V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
6.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
7.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1.1Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet/účty nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré musí obsahovať informáciu:
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
že v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár, resp. nečerpá úver,
že na jeho účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.
1.2K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO prehľad o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
3.V prípade skupiny dodávateľov zúčastnenej na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.
6.Uchádzač môže v zmysle § 114 ods. 1 ZVO dočasne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: Uchádzač predloží sken vyjadrenia banky v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, a ZÁROVEŇ čestné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
K bodu 2: Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný celkový obrat za najviac posledné tri hospodárske roky v minimálnej (kumulatívnej) výške 300.000,00 EUR
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO, ak je možné predmetné údaje overiť z verejne dostupných zdrojov napr. v Registri účtovných závierok. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ako sken originálov alebo úradne osvedčených fotokópií, potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdených inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača.
Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tejto výzvy na zverejnenie vo vestníku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač preukáže podmienku účasti predložením zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu zákaziek poskytnutých služieb rovnakého alebo typovo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, a to preukázaním poskytnutia služieb v kumulatívnej hodnote minimálne 249.000,00 EUR bez DPH.
Zoznamom referencií uchádzač preukáže vyývoj a implementáciu podobného systému a servisnej podpory. Pod podobnym systémom sa rozumie systém s vysokou úrovňou zhody s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3.podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky; uchádzač uvedie identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
4.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
5.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
6.Vyžaduje sa predloženie skenu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v týchto bodoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3: Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii nasledovných expertov zodpovedných za plnenie zmluvy:
3.1. Expert č. 1 - Projektový manažér:
min. 5ročné praktické skúsenosti (prax) v oblasti riadenia projektov implementácie aplikačnych riešení v oblasti informačnych technológií.
min. 3 praktické skúsenosti v pozícii projektového manažéra v oblasti projektov implementácie elektronickych informačnych systémov (IS), ktoré boli riadené metodikami PRINCE2 alebo ekvivalentnou metodikou, pričom aspoň jeden z týchto projektov bol zameraný na oblasť registratúry - implementáciu alebo podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov t. j. registratúrny systém s vysokým stupňom zhody v zmysle výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry;
platny certifikát odbornej kvalifikácie na základe medzinárodne uznávanych štandardov z oblasti projektového riadenia: platný certifikát odbornej spôsobilosti úrovne PRINCE2 PRACTITIONER, alebo ekvivalentný doklad.
3.2. Expert č. 2 - IT Architekt:
min. 5ročné praktické skúsenosti (prax) v oblasti návrhu architektúry infraštruktúry, softvéru a aplikácií, optimalizáciu softvérových riešení a oblasť integrácie.
min. 3 praktické skúsenosti v pozícii IT architekta v projektoch v oblasti implementácie SW riešenia, pričom minimálne jeden projekt musí byť zameraný na implementáciu alebo podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov.
platný certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti návrhu SOA, alebo ekvivalentný doklad. Verejný obstarávateľ uzná ako ekvivalentný doklad aj certifikáty TOGAF Certified, ArchiMate Foundatition alebo ArchiMate Certified. TOGAF certifikácia popisuje fungovanie a prínosy Enterprise architektúry, certifikát TOGAF L1 Foundation časť ADM obsahuje návrh SOA. ArchiMate certifikácia hovorí o schopnosti využívať modelovací nástroj Enterprise architektúry na samotnú realizáciu zámerov v EA.
3.2. Expert č. 3 - Procesný metodik
min. 3ročné praktické skúsenosti (prax) v oblasti tvorby a implementácie metodiky elektronického spracovania spisov a procesných postupov.
min. 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie SW riešenia, pričom minimálne jeden projekt musí byť zameraný na implementáciu alebo podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov t.j. registratúrny systém s vysokym stupňom zhody s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.
platný certifikát odbornej spôsobilosti TOGAF alebo Archimate, alebo ekvivalentný doklad.
3.4. Expert č. 4 - Bezpečnostný špecialista
min. 5ročné praktické skúsenosti (prax) v oblasti bezpečnosti Infraštruktúry a aplikácií (identifikácia bezpečnostných rizík, monitoring, analýza a testovanie bezpečnostných hrozieb).
min. 3 praktické skúsenosti v pozícii špecialista pre bezpečnosť v oblasti bezpečnosti Infraštruktúry a aplikácií (identifikácia bezpečnostných rizík, monitoring, analýza a testovanie bezpečnostných hrozieb).
platný certifikát odbornej spôsobilosti CISA alebo CISM, alebo ekvivalentný doklad.
3.5 Expert č. 5 - IT Analytik
min. 3ročné praktické skúsenosti (prax) v oblasti analýzy aplikačného softvéru/IS, analýzy funkčných požiadaviek a špecifikácií užívateľa SW a návrhu dizajnu a programátorského riešenia.
min. 2 praktické skúsenosti v pozícii špecialista v oblasti analýzy aplikačného softvéru/IS, analýzy funkčných požiadaviek a špecifikácií užívateľa softwaru a návrhu dizajnu a programátorského riešenia, pričom minimálne jeden projekt musí byť zameraný na implementáciu alebo podporu SW riešenia zabezpečujúceho elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov.
platný certifikát odbornej spôsobilosti BPMN alebo UML, alebo ekvivalentný doklad.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 10:30
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 112 ods. 6 ZVO.
2.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EO EKS a jeho funkcionalít. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
4.Verejný obstarávateľ poskytuje prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1982. V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli.
5.Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že uskutočnil v súlade s ust. § 25 ods. 1 ZVO prípravné trhové konzultácie (PTK) s názvom Prípravné trhové konzultácie - Registratúrny systém a systém správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv. Dokumenty z PTK sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1796
6.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr tri pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.
7.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
8.Vo vzťahu k dokladom a dokumentom preukazujúcim splnenie podmienok účasti sa vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov a dokumentov okrem referencií vystavených v súlade s § 12 ods. 2 ZVO. Nakoľko sa jedná o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov - napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente - teda vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie.
9.V súlade s ust. § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021