MZ-1-21_Rekonštrukcia budovy Ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce

  Zadávateľ:
Mesto Želiezovce
  Predpokladaná hodnota:
1.155.046,71 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Želiezovce
IČO: 00307696
SNP 2, 93701 Želiezovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4363
Hlavná adresa(URL): https://www.zeliezovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MZ-1-21_Rekonštrukcia budovy Ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Referenčné číslo: MZ-1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska zvlášť pre materskú školu a zvlášť pre detské jasle, rekonštrukcia oplotenia celého areálu objektu.

Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0

Verejný obstarávateľ požaduje viazanie ponuky Zábezpekou vo výške 20 000,- € Podmienky a spôsob predloženia v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 155 046,71 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45321000-3
45331100-7
45332200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Želiezovce, Ul. Štúrova č. 1151/15, parcela č. 225/28,29,30,46 k.ú. Želiezovce
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska zvlášť pre materskú školu a zvlášť pre detské jasle, rekonštrukcia oplotenia celého areálu objektu. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 155 046,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: MŠ - IROP-Z-302021V164-221-35, DJ - IROP-Z-302021W361-211-34
II.2.14) Doplňujúce informácie
Lehota podľa bodu II.2.7 je v kalendárnych dňoch od prevzatia staveniska
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov v podlimitnej zákazke, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených dokladov v elektronickej forme.. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:
2.1.1.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasť súťažných podkladov- formulár 17-3)
2.2.Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy SR
2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra),
2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. a 2.2.1. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, - formulár 17-6-1 ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).
2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.
2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží:
3.1.§34 ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác formulár 17-6-2 uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
3.1.1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia podľa § 12 zákona 343/2015 Z.z.
3.1.2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené- formulár 17-6-3
3.1.3.Minimálna požadovaná úroveň
3.1.3.1.Zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme 2 000 000,- € bez DPH, z toho minimálne jedna zákazka musí byť v minimálnej hodnote 500 000,- € bez DPH. ( za stavby obdobného charakteru sa budú považovať komplexná výstavba alebo rekonštrukcie administratívnych objektov, školských zariadení, bytových domov alebo multifunkčných objektov)
3.1.3.2.Zoznam stavebných prác uchádzač vydokladuje referenciami, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom pri splnení podmienok podľa bodu 3.1.3.1. Zverejnené referencie postačuje doložiť linkom ich umiestnenia.
3.2.§34 ods. 1, písm. c)
3.2.1.údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác- požadovaný odbor inštalatérstvo s dôrazom na oblasť vykurovanie, doloží sa dokladom o dosiahnutom vzdelaní v odbore inštalatér, u organizácie zapísaním podnikateľskej činnosti v OR alebo ŽR. Fyzická osoba doloží profesijný životopis, Právnická osoba zoznam realizovaných prác v rozsahu podľa bodu 3.1., ktorých súčasťou boli práce požadovaného odboru v minimálnom počte 5 zákaziek bez stanovenia finančného limitu.
3.3.§34 ods. 1, písm. d)
opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality v minimálnom rozsahu:
3.3.1.licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s prílohou 1, pre systém, ktorý je predmetom ponuky uchádzača a spĺňa minimálnu podmienku podľa projektovej dokumentácie.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné, doklady vydané príslušným orgánom členského štátu.
3.4.§34 ods. 1, písm. g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
3.4.1.oprávnenie stavbyvedúci kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI na odborne spôsobilú osobu, minimálne v rozsahu pozemné stavby
3.4.2.osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre elektrické zariadenia vhodné pre realizáciu prác, minimálne oprávnenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §22 v rozsahu Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A bez nebezpečenstva výbuchu.
3.4.3.požadované údaje o vzdelaní v bodoch 3.4.1. až 3.4.2. môžu byť nahradené ekvivalentným dokumentom vydávaným príslušným orgánom členského štátu.
3.5.§34 ods. 1, písm. h)
3.5.1.uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy doloží sa certifikátom ISO 14001 v oblasti stavebníctva a prehľadom opatrení, ktoré pri zákazke budú použité.
3.6.§ 35
uchádzač v nadväznosti na §34 ods. 1, písm. d) predloží certifikát v rozsahu
3.6.1.Certifikát ISO 9001, systém manažérstva kvality v odbore realizácie stavieb a ich zmien
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné, doklady podľa podmienok v § 35. Označenie odboru pre stavby a ich zmeny nie je podstatné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 4.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa bodu 3.3, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

5.§114
Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením formulár 17-6-4 alebo formulárom JED, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Neodporúča sa predloženie čestného vyhlásenia alebo formulára JED v kombinácii s dôkazmi o splnení niektorých podmienok účasti, ktoré sú uvedené v predkladanom vyhlásení alebo JED.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa podmienok stanovených v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 2 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 02.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 08:00
Miesto: elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sprístupnenie ponúk a ich vyhodnocovanie je neverejné v nadväznosti na použitie elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)
31.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO.
31.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
31.3.Portál na predkladanie ponúk je prístupný pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
31.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania a počas priebehu administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
31.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa verejne nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Kompletné ponuky sú privátne prístupné len pre kontrolný orgán.
31.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
c)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021