„Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v 7,35 km“

  Zadávateľ:
Mesto Šurany
  Predpokladaná hodnota:
442.615,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Šurany
IČO: 00309311
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Slovensko
Kontaktná osoba: František Hozlár
Telefón: +421 356500108 / 356500105
Email: msu@surany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4487
Hlavná adresa(URL): https://surany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v 7,35 km“
Referenčné číslo: PLZ 2021/0401
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii križovatky v meste Šurany. Poloha navrhovanej rekonštrukcie križovatky je v intraviláne mesta Šurany a je vymedzená križovaním existujúcich ciest II/580 Šurany-Levice a cesty III/1526 (III/580001 v km 7,35 km) smer Lipová-ul. Hasičská a MK ulica M.R.Štefánika.
Cieľom stavby je prestavba priečnej križovatky, ktorá bude nahradená v zmysle zadania verejného obstarávateľa a projektovej dokumentácie okružnou križovatkou, ktorá zabezpečí plynulú, rýchlu a bezpečnú premávku na predmetných cestách a umožní rýchle dopravné prepojenie, čím sa odstráni bodová závada v tejto lokalite a zabezpečí sa rýchlejšia, plynulejšia a bezpečnejšia doprava v jednotlivých smeroch vetiev križovatky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
442 615,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Šurany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii križovatky v meste Šurany. Poloha navrhovanej rekonštrukcie križovatky je v intraviláne mesta Šurany a je vymedzená križovaním existujúcich ciest II/580 Šurany-Levice a cesty III/1526 (III/580001 v km 7,35 km) smer Lipová-ul. Hasičská a MK ulica M.R.Štefánika.
Cieľom stavby je prestavba priečnej križovatky, ktorá bude nahradená v zmysle zadania verejného obstarávateľa a projektovej dokumentácie okružnou križovatkou, ktorá zabezpečí plynulú, rýchlu a bezpečnú premávku na predmetných cestách a umožní rýchle dopravné prepojenie, čím sa odstráni bodová závada v tejto lokalite a zabezpečí sa rýchlejšia, plynulejšia a bezpečnejšia doprava v jednotlivých smeroch vetiev križovatky.


ČLENENIE STAVBY
SO-01Príprava územia
SO-03Okružná križovatka s odvodnením - cesta II/580 (ul. SNP) a III/1526 (ul. Hasičská)
SO-04Vetva okružnej križovatky s odvodnením - MK (ul. M.R.Štefánika)
SO-05Chodníky a zeleň
SO-06Mechanická ochrana telekomunikač.vedení
SO-07Prekládka verejného osvetlenia
SO-08Prekládka mestského rozhlasu
SO-09Prekládka plynovodu
SO-XXPOV a POD

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer (zadanie).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
442 615,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky sa bude financovať:
- spolufinancovaním Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Šurany na základe zmluvy o spolupráci
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZVO, alebo podľa § 152 ZVO.
1.2 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZVO (vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
1.3 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač predloží čestné vyhlásenie :
- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 1.2 a 1.3.

1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5 Vyžaduje sa predloženie scanov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich
Verejný obstarávatel požaduje od uchádzaca predložit formou prehlásenia, zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, údaje na preukázanie schopnosti splácat svoje záväzky ukazovatele likvidity za roky 2017, 2018 a 2019 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti. V prehlásení uchádzac uvedie, aký stupen likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupna a likvidity 3. stupna dosahuje. Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpocet likvidity vchádzajú sa nachádzajú v casti Metódy a kritériá v zmysle § 38 ods. 9 zákona v tejto casti sútažných podkladov.

K prehláseniu uchádzac predloží aj súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2017, 2018 a 2019, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti.

2.2 § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate a obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne:
- V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2017, 2018 a 2019.
- V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2017, 2018 a 2019.

2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7

Bližšie informácie ku ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 2.1:
Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač:
I.Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.

II.Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5.

Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený bod 2.2:
Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 850 000,00 eur bez DPH (slovom: Osemstopäťdesiattisíceur), spolu za roky 2017, 2018 a 2019, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Bližšie informácie ku ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2§ 34 ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.


3.3 § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota).
Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:
- 1 (jedna) oprávnená osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby).

Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 a 3.3 :
3.1 Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (za za t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov) v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 850.000 € bez DPH (slovom: Osemstopäťdesiattisíceur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. A zároveň sa požaduje predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: v minimálnom rozsahu výstavby 400.000 € /1 zákazka realizovanú na rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky (t.j. rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk, cyklochodníkov).
Verejný obstarávateľ akceptuje a vyhodnotí referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie vo svojej ponuke.

3.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti tzv. integrovaného systému kvality prostredníctvom predloženia dokladov: certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, alebo ekvivalentný doklad a zároveň predložením certifikát manažérstva plynulého podnikania platný certifikát o zavedenom systéme plynulého podnikania podľa ISO 22301:2019 v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo ekvivalentný doklad.


3.3 Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet zákazky na inžinierske stavby (resp. dopravné stavby).

Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. v súťažných podkladoch zverejnené v Profile.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať prostredníctvom certifikovaného systému IS EVO, ver. 18.0.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 11:00
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ZVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii: Zadávanie
zákazky sa realizuje prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom EVO. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.1 v bode 10.Súťažných podkladov.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom certifikovaného systému IS EVO 18.0. Pri predkladaní ponúk v
elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk)
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pri vyhotovení ponuky v elektronickej verzii sa uchádzač riadi pokynmi verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe a ani v elektronickej (e-mailovej podobe). Súťažné podklady si môže záujemca stiahnuť v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
4. V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli www.uvo.gov.sk, pre účasť na
elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky
prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v privátnej zóne.
5. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku.
6. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného
uchádzača za platiteľa DPH.
7.Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO ver.
18.0.
8.V rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča
postupovať podľa Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie zverejnenej na portáli EVO.
9. Do elektronickej aukcie bude zaradený uchádzač, ktorý predloží ponuku podľa pokynov uvedených v súťažných
podkladoch a splní určené podmienky.
10. Zaradeným uchádzačom po otvorení elektronickej aukcie systém EVO automaticky vygeneruje notifikačný e-mail.
11. Technické predpoklady: pre bezproblémovú účasť je nutné mať na pracovnej stanici: - operačný systém Windows - stabilné pripojenie na internet - nainštalovaný niektorý z podporovaných webových prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty prešifrovanie komunikácie so serverom pomocou HTTPS - nastavený jazyk Slovenčina. Zároveň je potrebné zabezpečiť doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systémom EVO tzn. nastavenie mailového servera uchádzača tak, aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako škodlivé a boli správne doručené.
12.Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú verejného
obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet obstarávania. O tejto
skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší postup.
13. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 13.000,- eur (slovom Trinásťtisíceur). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod
24..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021