Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH

  Zadávateľ:
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
127.639,03 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
IČO: 36302848
Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Telefón: +421 905905664
Email: Milan.Olsovsky@zvsholding.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/13283
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu- v rozsahu rozhodnutia MH SR č. Po6/2012-1060 zo dňa 15.03.2012, vydaného v zmysle ust. § 9 zákona č. 392/2011 Z.z.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je dodávka vybavenia a softvéru v rámci ekologicky prijateľných energetických mate- riálov spĺňajúcich požiadavky REACH. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
127 639,03 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Laboratórny stôl
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Laboratórny stôl 1 kus + inštalácia + zaškolenie obsluhy + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 1 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 926,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 2
II.2.1) Názov
Osievacie zariadenie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Osievacie zariadenie - 1 ks + doprava
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 2 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 347,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laboratórne osievacie zariadenie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Laboratórne osievacie zariadenie - 1 ks + doprava
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 3 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 579,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 4
II.2.1) Názov
Diferenciálna termická analýza (DTA)
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Diferenciálna termická analýza (DTA) - 1 ks + inštalácia + zaškolenie obsluhy + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 4 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 275,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 5
II.2.1) Názov
Zariadenie na stanovenie svietivosti a doby horenia
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Zariadenie na stanovenie svietivosti a doby horenia- 1 ks + zaškolenie obsluhy + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 5 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 6
II.2.1) Názov
Mlyny
Časť č.: 6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Bubnový (guľový) mlyn - 1 ks + zaškolenie obsluhy + doprava
- Odstredivý mlyn - 1 ks + zaškolenie obsluhy + doprava
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 6 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
46 352,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 7
II.2.1) Názov
Zariadenie na stanovenie citlivosti výbušnín na trenie
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Zariadenie na stanovenie citlivosti výbušnín na trenie 1 ks + zaškolenie obsluhy + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 7 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 640,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 8
II.2.1) Názov
Výpočtová jednotka
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Notebook 1 kus + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 8 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 889,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Časť: 9
II.2.1) Názov
Software pre predpovedanie vlastností a simuláciu detonačných parametrov výbušnín
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212100-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
II.2.4) Opis obstarávania
Software pre predpovedanie vlastností a simuláciu detonačných parametrov výbušnín - 1 ks + inštalácia + zaškolenie obsluhy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 9 tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 190,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstará- vateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávate- ľom. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstaráva- teľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstará- vateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektro- nických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného po- stavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: Ich splnenie uchádzač alebo záujemca preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva nie- ktoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podni- kania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 záko- na o verejnom obstarávaní.
6 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO a v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 11:00
Miesto: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného obstarávateľa.
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5. Zábezpeka ponuky/ponúk sa nevyžaduje na žiadnu časť.
6.Osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO je označovaná v tejto súťaži aj ako Verejný obstarávateľ.
7. Zmluva na každý logický celok/časť zvlášť sa neuzavrie s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže. 9.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním inovácií.
10. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2021