„Vypracovanie projektovej dokumentácie: Prestavba deväť- poľového mostného objektu M7628 ponad Oravskú Priehradu v k.ú. Námestovo“

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
54.633,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Mravcová
Telefón: +421 415077239
Email: verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10007
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Vypracovanie projektovej dokumentácie: Prestavba deväť- poľového mostného objektu M7628 ponad Oravskú Priehradu v k.ú. Námestovo“
Referenčné číslo: ID 431622
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Požiadavka na vypracovanie PD prestavba M7628 ponad Oravskú Priehradu.
Ide o deväť-poľový cestný most s dĺžkou premostenia 288,90 m. Nosná konštrukcia je tvorená predpätými prefabrikovanými nosníkmi tvaru I o celkovom počte 4 x 9 = 36 ks. Jednotlivé polia mosta pôsobia ako prosté nosníky bez spolupôsobenia v pozdĺžnom smere. Výška nosníkov je 1,86 m, osové vzdialenosti nosníkov sú 2,48 m. Nosníky sú spriahnuté spriahujúcou doskou hrúbky 220 mm, čo zabezpečuje aj priečny roznos zaťaženia na moste. Šírka nosnej konštrukcie je 9,10 m a celková šírka mosta 9,5 m. V priečnom smere sú nosníky spojené spriahujúcou doskou a priečnikmi. V mieste priečnikov je navyše konštrukcia v priečnom smere zopnutá priečnym predpätím.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
54 633,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
71300000-1 Inžinierske služby
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71324000-5 Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2021