Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20, PD

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
16.130,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20, PD
Referenčné číslo: OVO/37398/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zámerom mesta je rekonštrukcia podzemných garáži v bytovom dome na ul. Vajanského, ktorá odstráni problémy so zatekaním a tým zabezpečí plné využitie podzemných garáži, či už na parkovanie áut alebo skladovanie v pivniciach. Obnovené priestory podzemných garáži tak môžu byť atraktívnejšie pre nových obyvateľov bytového domu, ktorý zvažujú podnájom alebo kúpu bytu. Projektová dokumentácia sa bude zameriavať len na tie profesie, ktoré je nutné riešiť alebo majú negatívny vplyv na zatekanie do podzemných garáži. Dotknutá plocha je cca 1000 m3 steny, 250 m3 stropy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
16 130,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2021