Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov

  Zadávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
1.173.350,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.04.2021
  Dátum zverejnenia:
30.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336210
Antolská 11, 85007 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Lapinová
Telefón: +421 268206140
Fax: +421 268206144
Email: jana.lapinova@emergency-ba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2190
Hlavná adresa(URL): https://emergency-ba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov
Referenčné číslo: 2387/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
18110000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie pracovných odevov a ochrannej obuvi pre záchranárov Záchrannej zdravotnej služby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 173 350,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Uniformy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18110000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je: Slovenská republika, sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie uniforiem pre záchranárov Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
839 170,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Polokošele a tričká
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18110000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je: Slovenská republika, sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie polokošieľ a tričiek s krátkym a dlhým rukávom pre záchranárov Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
133 300,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Obuv
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18830000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky je: Slovenská republika, sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie pracovnej obuvi pre záchranárov Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
200 880,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO.
1.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že uchádzač uvedie v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.
1.4.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.5.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.6.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

3.2 podľa § 34 ZVO ods. 1 písm. m) predložením vzoriek v nižšie uvedených druhoch a množstvách .
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1 Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v období predchádzajúcich 3 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval dodávku/y rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky pre jedného odberateľa. Zákazkou rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet časti predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku:
pre časť 1 Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov - Uniformy a to v minimálnom súhrnnom objeme 800 000,00 EUR bez DPH
pre časť 2 Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov - Polokošele a tričká a to v minimálnom súhrnnom objeme 100 000,00 EUR bez DPH
pre časť 3 Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov - Obuv a to v minimálnom súhrnnom objeme 200 000,00 EUR bez DPH
V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku.

Ďalšie informácie uvedené v kapitole A.2. Podmienky účasti uchádzačov Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku:
Pre časť 1 predmetu zákazky Uniformy 12 000,00 EUR
Pre časť 2 predmetu zákazky Polokošele a tričká 2 000,00 EUR
Pre časť 3 predmetu zákazky Obuv 4 000,00 EUR
Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku na každú časť predmetu zákazky, na ktorú
predkladá ponuku.
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2021 10:30
Miesto: Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava 57
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku:
Pre časť 1 predmetu zákazky Uniformy 12 000,00 EUR
Pre časť 2 predmetu zákazky Polokošele a tričká 2 000,00 EUR
Pre časť 3 predmetu zákazky Obuv 4 000,00 EUR
Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku na každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie na účely určenia PHZ a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Príslušné informácie sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430411
4. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVO na URL adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430491
5. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
6. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.04.2021