Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov-Sveržov

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
264.795,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ivana Baňasová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://sucpsk.sk/
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov-Sveržov
Referenčné číslo: 04PZ/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov - Sveržov v úseku, ktorý sa nachádza medzi obcami Tarnov a Sveržov. Cestná komunikácia v danom mieste a to najmä jej šírkové usporiadanie, nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Cesta III/3485 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
264 795,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto (kraj, okres) : Prešovský kraj, okres Bardejov
Katastrálne územie : Tarnov, Sveržov
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom stavby je rekonštrukcia šírkového usporiadania komunikácie a rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov - Sveržov pri rôznych typoch verejnej premávky a to rozšírením cestného telesa v danom úseku vrátane vybudovania autobusových ník, zlepšenie odvodňovacích pomerov vozovky a spevnenie krajníc. Súčasťou rekonštrukcie je aj realizácia predĺženia jestvujúceho priepustu DN 600mm v km 0,096. Celkové predĺženie priepustu predstavuje 5,0m, a uvažuje s betónovým čelom na výtoku o rozmeroch 3,0m x 0,6m x 1,0m. Rekonštrukciou predmetnej vozovky sa výrazne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v danom úseku cesty.

Cesta III/3485 so začiatkom v km 0,000 a s koncom v km 1,090.

Predmetná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Úsek č.1, III/3485 Tarnov - Sveržov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
264 795,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 7000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) resp. § 32 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.1.2 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
1.1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. e) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
1.1.4 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. f) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo obvyklého pobytu resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
1.1.5 Ak je uchádzač vedený v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, v súlade s § 32 ods. 3 ZVO v ponuke nepredkladá:
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-podľa § 32 ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

1.3.2 § 34 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

1.3.3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Určenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ má povinnosť v rámci uplatnenia sociálneho aspektu pri korektných obchodných vzťahoch, zriadiť bankový účet vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s predmetom zmluvy tzv. transparentný účet (bližšie špecifikované v súťažných podkladoch).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 10:00
Miesto:
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční "on line" prostredníctvom aplikácie Teams.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Presný postup "on line" sprístupnenia ponúk uchádzačom je bližšie definovaný v súťažných podkladoch Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk. Na "on line" otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie je uskutočňované cez IS EVO na adrese https://www.uvo.gov.sk. Prístup k súťažným
podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné cez Informačný systém
EVO, ktorého správcom je ÚVO.
2. Úspešný uchádzač akceptuje skutočnosť, že ho verejný obstarávateľ môže, v prípade ak nebude mať schválené finančné prostriedky zriaďovateľom, vyzvať na uzatvorenie zmluvy a to bezodkladne po schválení finančných prostriedkov zriaďovateľom tak, aby zmluva bola uzatvorená v lehote uplynutia viazanosti ponúk. V prípade neschválenia finančných prostriedkov je dôvod na zrušenie postupu verejného obstarávania podľa § 57 ods. 2 ZVO ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu s
úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol obstarávateľ predpokladať.
4.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy.
5.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky, spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú
uvedené v súťažných podkladoch časť III. Príprava ponuky, bod 14 Zábezpeka ponuky.
7. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Z dôvodu overenia a získania potrebných informácií, nevyhnutných na spracovanie ponuky, verejný obstarávateľ
odporúča zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční na základe podmienok a pokynov v zmysle súťažných podkladov.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania/rokovania v
zmysle § 115 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
10. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu pri korektných obchodných vzťahoch v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy v súlade s § 56 ods.8 zákona, zriadiť bankový účet vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s predmetom zmluvy tzv. transparentný účet.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021