REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
228.439,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: p. Ľudmila Honková
Telefón: +421 415032111 / 415032410
Fax: +421 415032431
Email: obstaravanie@zask.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva, orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541
Referenčné číslo: ID: 431736
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE - cesta II/541.

Predmet zákazky/stavba sa skladá z dvoch stavebných objektov:

SO-01: Mostný objekt MO 541-006
Rekonštrukcia mostu MO 541-006 (M 1208) na ceste II /541 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej TASUM GONAR, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, pod názvom: Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-006 most cez Žarnovský potok k.ú. Veľké Rovné;

SO-02: Cesta II/541 v km 9,450 9,950
Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 9,950 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt s.r.o. Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín s názvom: Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 9,950.

Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zákazky ako aj zameranie skutočného stavu predmetu zákazky od autorizovaného geodeta sa úspešný uchádzač zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zákazky Diela.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v samostatných prílohách SO-01, SO-02 (projektové dokumentácie a výkazy výmer) súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
228 439,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45221111-3
45233142-6
45233223-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, katastrálne územie Veľké Rovné, SO-01: Mostný objekt MO 541-006, SO-02: Cesta II/541 v km 9,450 9,950.
II.2.4) Opis obstarávania
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE - cesta II/541

Predmet zákazky/stavba sa skladá z dvoch stavebných objektov:

SO-01: Mostný objekt MO 541-006
Rekonštrukcia mostu MO 541-006 (M 1208) na ceste II /541 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej TASUM GONAR, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, pod názvom: Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-006 most cez Žarnovský potok k.ú. Veľké Rovné;

SO-02: Cesta II/541 v km 9,450 9,950
Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 9,950 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt s.r.o. Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín s názvom: Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 9,950.

Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zákazky ako aj zameranie skutočného stavu predmetu zákazky od autorizovaného geodeta sa úspešný uchádzač zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zákazky Diela.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v samostatných prílohách SO-01, SO-02 (projektové dokumentácie a výkazy výmer) súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
228 439,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy č. IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 6 500,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v bode A.2.1 Osobné postavenie čl. A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť čl. A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 13:00
Miesto: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: K zabezpečeniu bezproblémového el. sprístupnenia ponúk a vygenerovania zápisnice z otvárania ponúk je nevyhnutné zo strany uchádzača vyplniť v štruktúre ponuky návrh na plnenie kritéria.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska sa realizuje systémom elektronického
verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .

2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431736.

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO.

8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 6 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 15. súťažných
podkladov.

10. Lehota výstavby: do 2 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Zimné obdobie v zmysle tohto článku je spravidla obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zmeraným na sociálne aspekty.

12.Verejný obstarávateľ zákazku nerozdelil na časti s nasledovným odôvodnením: Ako hlavný dôvod uviedol skutočnosť, že oba stavebné objekty úzko spolu súvisia a nebolo by vhodné ich zhotovenie technicky a časovo rozdeliť. Práce bude potrebné realizovať v úplnej časovej, stavebno-technickej súčinnosti a nadväznosti.
Ďalšie okolnosti zdôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti uviedol v bode 3.3 súťažných podkladov a prílohe "M".
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021