Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
199.404,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Matej Meľo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21
Referenčné číslo: EVO/22
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
199 404,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261410-1
45261300-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Strednej odbornej školy Ivanská cesta 21. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 404,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310020ABL9
II.2.14) Doplňujúce informácie
Realizácia stavebných prác je súčasťou aktivít projektu Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21, ktorý je financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie skeny originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona a informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.

Doklady si verejný obstarávateľ overí z dostupných informačných systémoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2.) Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD1) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v ktorom uvedie, že realizoval min. 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na plochých, alebo zelených strechách.

Zoznam stavebných prác má obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zákazky,
c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR,
d) lehotu uskutočnenia prác,
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom.
Ak budú v zmluvnej cene zákazky (v referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce alebo činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedené v tomto bode.

Verejný obstarávateľ zohľadni referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

AD2) Vyžaduje sa uviesť údaje o osobe s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho na pozemných stavbách.

Uchádzač preukáže údaje stavbyvedúceho nasledovnými dokladmi:
1.dokladom o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby v Slovenskej republike (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby) alebo ekvivalentného zákona.

V prípade, ak táto osoba v čase predkladania ponuky nie je oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby v Slovenskej republike, uchádzač predloží doklad alebo čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že osoba bude oprávnená na výkon tejto činnosti v Slovenskej republike v čase podpisu zmluvy, najneskôr však v okamihu odovzdania a prevzatia staveniska, a to napr. formou hosťovania podľa zákona o autorizovaných architektoch.

2.čestným vyhlásením stavbyvedúceho, že je zamestnancom uchádzača a bude k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy. (v prípade využitia technickej a odbornej kapacity inej osoby postupuje uchádzač podľa § 34 ods. 3 ZVO)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v Zmluve o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v bode 22 súťažných podkladoch

Verejný obstarávateľ sa v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0 funkcionalitu "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa nevyžaduje.

2.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3.Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

5. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

7.Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

8.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

9.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

10.Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021