Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Obec Ivanka pri Dunaji
  Predpokladaná hodnota:
209.750,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ivanka pri Dunaji
IČO: 00304786
Moyzesova 57, 90028 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Letenay, starosta obce
Telefón: +421 245943301
Fax: +421 245944322
Email: sekretariat@ivankapridunaji.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ivankapridunaji.sk

Obec Kráľová pri Senci
IČO: 00306061
Kráľová pri Senci 326 , 90050 Kráľová pri Senci
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Telefón: +421 221292210
Fax: +421 221292210
Email: starosta@kralovaprisenci.sk
Hlavná adresa(URL): www.kralovaprisenci.sk
Obec Omšenie
IČO: 00311880
Omšenie 330 , 91443 Omšenie
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alojz Marček, starosta obce
Telefón: +421 326597229
Fax: +421 326597229
Email: podatelna@omsenie.sk
Hlavná adresa(URL): www.omsenie.sk
Obec Pruské
IČO: 00317721
Pruské 1 , 01852 Pruské
Slovensko
Kontaktná osoba: MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta obce
Telefón: +421 424492730
Fax: +421 424492730
Email: podatelna@obecpruske.sk
Hlavná adresa(URL): www.obecpruske.sk
Základná škola s materskou školou, Omšenie 629
IČO: 36125954
Omšenie 629 , 91443 Omšenie
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Alena Marčeková, riaditeľka školy
Telefón: +421 326597238
Fax: +421 326597238
Email: ekonom@zsomsenie.edu.sk
Hlavná adresa(URL): www.zsomsenie.edupage.org
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
IČO: 36124681
Školská 369 , 01852 Pruské
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy
Telefón: +421 424492647
Fax: +421 424492647
Email: riaditel@zspruske.sk
Hlavná adresa(URL): www.zspruske.edupage.org
Základná škola , Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 36062243
Školská 190 , 90050 Kráľová pri Senci
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Deáková, riaditeľka školy
Telefón: +421 245901136
Fax: +421 245901136
Email: riaditel@skolakralovaprisenci.sk
Hlavná adresa(URL): www.zskralovaprisenci.edupage.org
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 2 627,127 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
209 750,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Západné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 2 627,127 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
209 750,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 42
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 10:00
Miesto: Obec Ivanka pri Dunaji, Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji 124, 972 48 Ivanka pri Dunaji, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021