Realizácia projektov organizácie dopravy - vodorovné dopravné značenie

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
31.170,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 13:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Némethová
Telefón: +421 259356123
Email: maria.nemethova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia projektov organizácie dopravy - vodorovné dopravné značenie
Referenčné číslo: MAGS 50920/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) podľa projektov organizácie dopravy odsúhlasených cestným správnym orgánom na prieťahoch štátnych ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Realizáciou projektov organizácie dopravy sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Je potrebné zabezpečiť predovšetkým obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov organizácie dopravy, odstránenie už existujúceho VDZ a s tým súvisiace práce obnovy nadväzujúceho VDZ. Výzva na predloženie ponuky spolu s prílohami sa nachádza na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11883/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
31 170,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. časť: Vybrané komunikácie v m. č. Rača
2. časť: Vybrané komunikácie v Bratislave
3. časť: Realizácia priechodov pre chodcov so štruktúrovaným povrchom
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2021