Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
372.798,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
Telefón: +421 434204157 / 434204501
Fax: +421 43434204230
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie
Referenčné číslo: VO/5/2021/SP, 41064/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia detských jaslí v mestskej časti Záturčie na ulici Furdeka v komplexe materskej školy a detských jaslí s hospodárskym objektom, postavenom v rámci výstavby KBV v osemdesiatych rokoch minulého storočia priamo na sídlisku. Objekt bývalých detských jaslí je samostatná trojposchodová stavba navzájom prepojená s objektom materskej školy a hospodárskym objektom. Stavba je situovaná na okraji obytného súboru KBV Záturčie severne od ulice Záturčianskej, južne od ulice Furdeka a zo západnej strany susedí so zástavbou rodinných domov.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou marcoop Architektonický ateliér s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. arch. Tibor Gombarček a podmienok stavebného povolenia vydaným Obcou Sučany č. j. 2368/1/2019-Ry zo dňa 25.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2019.
Dielo bude zrealizované v rozsahu nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Rekonštrukcia priestorov 1. a 2.NP. - oprávnené položky
SO 02 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - oprávnené náklady
SO 03 Zdvíhacia plošina - oprávnené položky
SO 04 Rekonštrukcia priestorov 3.NP. - neoprávnené položky
Realizácia rekonštrukcie stavby na detské jasle pozostáva z rekonštrukcie celej budovy, vybúrania ľahkých montovaných priečok v priestoroch bývalých herní a spální a minima otvorov v murovaných a panelových priečkach, existujúcich nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, výmeny okien a dverí, vrátane interiérových, vyspravenia vnútorných omietok, kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie, vykurovania a vetrania a výmeny vzduchu, rekonštrukciu bleskozvodu, nového zateplenia a opravenia strešného plášťa. Z hľadiska stavebno-technického nevyžaduje žiadne zmeny vo vzťahu k okolitej zástavbe a v objekte je možná okamžitá realizácia rekonštrukcie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
372 798,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45261410-1
45262520-2
45432210-9
45330000-9
45432112-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt sa nachádza v katastrálnom území Záturčie na parcele C-KN č. 304/31 a okolo sa nachádza pozemok parc. č 304/30, ktorý je tiež vo vlastníctve žiadateľa. Ide o stavbu so súpisným číslom 9060.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia detských jaslí v mestskej časti Záturčie na ulici Furdeka v komplexe materskej školy a detských jaslí s hospodárskym objektom, postavenom v rámci výstavby KBV v osemdesiatych rokoch minulého storočia priamo na sídlisku. Objekt bývalých detských jaslí je samostatná trojposchodová stavba navzájom prepojená s objektom materskej školy a hospodárskym objektom. Stavba je situovaná na okraji obytného súboru KBV Záturčie severne od ulice Záturčianskej, južne od ulice Furdeka a zo západnej strany susedí so zástavbou rodinných domov.

Objekt sa nachádza v katastrálnom území Záturčie na parcele C-KN č. 304/31 a okolo sa nachádza pozemok parc. č 304/30, ktorý je tiež vo vlastníctve žiadateľa. Ide o stavbu so súpisným číslom 9060.

Realizácia rekonštrukcie stavby na detské jasle pozostáva z rekonštrukcie celej budovy, vybúrania ľahkých montovaných priečok v priestoroch bývalých herní a spální a minima otvorov v murovaných a panelových priečkach, existujúcich nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, výmeny okien a dverí, vrátane interiérových, vyspravenia vnútorných omietok, kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie, vykurovania a vetrania a výmeny vzduchu, rekonštrukciu bleskozvodu, nového zateplenia a opravenia strešného plášťa. Z hľadiska stavebno-technického nevyžaduje žiadne zmeny vo vzťahu k okolitej zástavbe a v objekte je možná okamžitá realizácia rekonštrukcie.
Stavebné práce sú v rozsahu:
-Búracie práce
-Základové konštrukcie
-Obvodové konštrukcie
-Priečky
-Podlahy
-Schodisko
-Krytina
-Tepelné izolácie
-Výplne otvorov
-Zdravotechnika
-Elektroinštalácia
-Vykurovanie
-Vzduchotechnika
-Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh Výťah a Zdvíhacia plošina
-Dokončovacie práce

Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou marcoop Architektonický ateliér s.r.o., Na bystričku 14/A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. arch. Tibor Gombarček a podmienok stavebného povolenia vydaným Obcou Sučany č. j. 2368/1/2019-Ry zo dňa 25.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2019.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
372 798,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-Z-302021W253-211-34
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dielo je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - bližšie špecifikované v SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 , resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je uvedené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia ako aj odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky ekonomického a finančného postavenia podľa ustanovenia § 33 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov a ostatné podmienky ekonomického a finančného postavenia podľa ustanovenia § 33 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky
vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/. VO bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO.
4. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.
5. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/.
6. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, opätovne vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 06/UHI/2021 v stanovenej lehote viazanosti
ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v
prípade:- ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač,
odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e-aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie Zmluvu o dielo č. 06/UHI/2021 a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
8. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.
9. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po
vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2021