Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku
  Predpokladaná hodnota:
455.820,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku
IČO: 00738379
Dončova 6, 03401 Ružomberok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Novák
Telefón: +421 444324035
Fax: +421 444329814
Email: ustavrk@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
FG04-1 - Na vykurovanie
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.
V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce:
-zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS
-demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach
-zateplenie steny a stropnej konštrukcie v prejazde
-zateplenie a odhlučnenie miestnosti ÚK situovanej na prízemí a nová deliaca priečka, nový stavebný otvor v obvodovom murive
-sanácia zavlhnutých anglických dvorov
-nadmurovka anglických dvorov s novou stropnou konštrukciou, v prejazde domurovka stavebného otvoru a uzavretie anglického dvora v úrovni podlahy
-sanácia zavlhnutého priestoru v suteréne
-obnova markízy situovanej nad hlavným vstupom so zateplením
-obnova ok prístreškov po zateplení obvodového plášťa
-výmena otvorových konštrukcií
-situovanie vonkajších elektrických žalúzií/súčasť výplní časti stavebných otvorov/na juhovýchodnej fasáde-je nutné vzhľadom na výsledok Teplotechnického posúdenia objektu
-zateplenie a vyspádovanie novou nosnou vrstvou s hydroizoláciou strešnej konštrukcie, nadmurovka strešných atík
-odvodnenie strechy žľabom a dažďovým zvodom po KZS fasády so zaústením do vsakovacej šachty
-rekuperácia cca 60% priestorov, odvetranie VZT skladových priestorov suterénu, ventilátorov v oknách a proti dažďové mriežky v stenách výmurovky angl. dvorov s mriežkami v dverných krídlach, z miestnosti ÚK na prízemí odvod spalín a prívod a odvod vzduchu
-nové rozvody a telesá v rámci zdravotechniky a vykurovania, lokálny elektrický ohrev TÚV
-obnoviteľný zdroj energie, plynové tepelné čerpadlo, plynoinštalácia-napojenie PTČ
-výmena svietidiel za LED, elektrické napojenie rekuperácie, napojenie vonkajších žalúzií, napojenie lokálneho ohrevu TÚV, tepelná ochrana stropu pod schodmi elektrickou rohožou
-MaR
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
455 820,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
FG04-1 - Na vykurovanie
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok obsahuje súbor kvalifikovaných a odborných prác, ktorými sa
dosiahne výstavba diela v požadovanej kvalite.
Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu a v
členení podľa projektovej dokumentácie:
Stavebné konštrukcie (zateplenie plochy strešného, obvodového plášťa, výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie)
Ústredné kúrenie (vykurovanie a plynoinštalácia, napojenie PTČ)
Zdravotechnika,
Vzduchotechnika,
Elektroinštalácie,
Meranie a regulácia,
Bleskozvod.
Súčaťou realiziácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať podľa návrhu zmluvy
o dielo, a to najmä:
- zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby ( doklad o prevzatí odpadu a fotokópie
záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážaný).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
455 820,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040L733
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý
aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady
sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok
účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných
podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím
by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Z dôvodu funkcionality portálu
UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v
zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia
podľa § 33 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú
rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V
prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť
považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu §
10, ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Z dôvodu funkcionality portálu
UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v
zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa §
34 a § 35 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú
rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V
prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť
považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu §
10, ods. 2 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 10:00
Miesto: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dončova 6, 034 01 Ružomberok
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2021