Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa

  Zadávateľ:
Slovenské národné múzeum
  Predpokladaná hodnota:
127.387,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Horváthová
Telefón: +421 220469168
Fax: +421 220469124
Email: marianna.horvathova@snm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://snm.sk
Hlavná adresa(URL): http://snm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia Ministerstva kultúry
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa
Referenčné číslo: SNM-SML-PDL-2020/305
II.1.2) Hlavný kód CPV
71520000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa: Výkon technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontrolnej činnosti počas uskutočňovania stavebných prác. Povinná účasť na všetkých nevyhnutných činnostiach počas celej doby prípravy, uskutočňovania, odovzdania a kolaudácie stavieb. Vedenie kontrolných dní a vyhotovovania zápisov z nich. Sledovanie spôsobu a postupu stavebných prác, či sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia a vydaných vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí. Dozeranie na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov v zmysle návrhu projektovej dokumentácie a tiež na ich odborné uskladnenie pred použitím a zabudovaním. Kontrola dodržiavania technologických postupov. Vykonávanie zápisov do stavebného denníka. Kontrola inštalácie technického vybavenia na stavbe, posúdenie vhodnosti ich použitia a na odborné uskladnenie strojov a zariadení. Zisťovanie a kontrola odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené. Dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky, kontrola zaistenia ochrany bezpečnosti pracovníkov objednávateľa a návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska. Povinnosť dať zhotoviteľovi príkaz prerušiť prácu, pokiaľ nie je prítomný na stavbe zodpovedný stavbyvedúci, ak je ohrozená bezprostredná bezpečnosť pracovníkov zhotoviteľa, nie je zaistená bezpečnosť pracovníkov objednávateľa a návštevníkov pohybujúcich sa po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby alebo ak hrozia iné vážne škody. Sledovanie vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí. Priebežná kontrola časti stavebných prác, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovanie preberania prác a evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku, vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov. Udeľovanie súhlasu na začatie realizácie prác. V spolupráci s autorom projektovej dokumentácie riešiť technické otázky, nevyhnutné zmeny, pričom pred udelením súhlasu na zmenu zhotoviteľovi, prerokuje a požiada o odsúhlasenie objednávateľa. Kontrola vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov - súpisov prác na základe zmluvného rozpočtu stavby a tiež kontrola platobných dokladov. Sledovanie dodržiavania platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov. Dôsledné sledovanie dodržiavanie podmienok zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Preberanie a kontrola dokladov k odovzdaniu a prevzatiu ukončených prác. Kontrola vypratania staveniska. Účasť na preberacom konaní a kolaudačných konaniach.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
127 387,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NKP Spišský hrad.
II.2.4) Opis obstarávania
Odkaz na profil v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11511/summary

Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa: Výkon technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontrolnej činnosti počas uskutočňovania stavebných prác. Povinná účasť na všetkých nevyhnutných činnostiach počas celej doby prípravy, uskutočňovania, odovzdania a kolaudácie stavieb. Vedenie kontrolných dní a vyhotovovania zápisov z nich. Sledovanie spôsobu a postupu stavebných prác, či sa uskutočňujú podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia a vydaných vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí. Dozeranie na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov v zmysle návrhu projektovej dokumentácie a tiež na ich odborné uskladnenie pred použitím a zabudovaním. Kontrola dodržiavania technologických postupov. Vykonávanie zápisov do stavebného denníka. Kontrola inštalácie technického vybavenia na stavbe, posúdenie vhodnosti ich použitia a na odborné uskladnenie strojov a zariadení. Zisťovanie a kontrola odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené. Dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky, kontrola zaistenia ochrany bezpečnosti pracovníkov objednávateľa a návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska. Povinnosť dať zhotoviteľovi príkaz prerušiť prácu, pokiaľ nie je prítomný na stavbe zodpovedný stavbyvedúci, ak je ohrozená bezprostredná bezpečnosť pracovníkov zhotoviteľa, nie je zaistená bezpečnosť pracovníkov objednávateľa a návštevníkov pohybujúcich sa po prehliadkových trasách v bezprostrednej blízkosti staveniska a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby alebo ak hrozia iné vážne škody. Sledovanie vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí. Priebežná kontrola časti stavebných prác, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovanie preberania prác a evidovanie výsledkov kontrol v stavebnom denníku, vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov. Udeľovanie súhlasu na začatie realizácie prác. V spolupráci s autorom projektovej dokumentácie riešiť technické otázky, nevyhnutné zmeny, pričom pred udelením súhlasu na zmenu zhotoviteľovi, prerokuje a požiada o odsúhlasenie objednávateľa. Kontrola vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov - súpisov prác na základe zmluvného rozpočtu stavby a tiež kontrola platobných dokladov. Sledovanie dodržiavania platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov. Dôsledné sledovanie dodržiavanie podmienok zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Preberanie a kontrola dokladov k odovzdaniu a prevzatiu ukončených prác. Kontrola vypratania staveniska. Účasť na preberacom konaní a kolaudačných konaniach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
127 387,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 40
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2021 09:10
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11511/summary
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alwbo podľa § 114 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Nakoľko ide o elektronické verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uvádza, aká má byť forma elektronických dokumentov napr. ekvivalent originálu alebo úradne overeného dokumentu je dokument vyhotovený podľa § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govermente teda je vyhotovený vo forme zaručenej elektronickej konverzie (Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti tohto zákona.) Uchádzač v ponuke predloží požadované dokumenty ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladov, ak nie je uvedené inak.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.04.2021