Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
400.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tatiana Valentovičová
Telefón: +421 250944547
Fax: +421 250944008
Email: tatiana.valentovicova2@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Referenčné číslo: SE-VO1-2021/002237
II.1.2) Hlavný kód CPV
55300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu pre osoby prepravované
lietadlami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55321000-6
55521200-0
55521100-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Letisko M. R. Štefánika, miesto určené v zmysle bezpečnostného programu, schváleného Dopravným úradom.
II.2.4) Opis obstarávania
V rámci predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje: výber z minimálne piatich druhov jednotlivých jedál v rozsahu uvedenom v položke
1. Jedlo, kompletnú ponuku položiek uvedených v jednotlivých podbodoch:
2. Nápoje,
3. Pochutiny,
4. Hygienický tovar,
5.Doplnkový tovar,
pre zabezpečenie štandardu triedy:
-Ekonomická balenie v jednorazových lunch boxoch, hliníkové obaly na teplé jedlá, jednorázový príbor, soľ, čierne korenie, papierový obrúsok, kávová lyžička, nôž, vidlička (ďalej aj príbor),
-triedy Bussines a Prvá trieda - dodanie jedla na porcelánových tanieroch
24 hodinovú stálu službu na dodanie služby, s dodaním do 3 hodín od zadania požadovanej objednávky,
občerstvenie na palubu lietadiel dodáva z vlastnej výrobne, v čo najkratšom čase po príprave, tak aby sa zabezpečila čerstvosť a hygienicko-toxikologická nezávadnosť pokrmov, ako súčasť každého poskytnutia služieb dodať aj vzorku vo veľkosti 50 g na účel kontroly hygienicko-toxikologickej nezávadnosti, zabezpečenie služby v štandarde všetkých typov tried leteckej prepravy (ekonomická, bussines a prvá trieda), jedlá a nápoje dodávané v obaloch a kontajneroch (vozíky, unity, drawre), ktoré zabezpečujú chladiaci efekt tak, aby preprava a uloženie v lietadle spĺňali požiadavky bezpečnosti v leteckej preprave, dodržiavanie hygienických zásad k zabezpečeniu zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty výrobkov, zapečatenie, čistenie a dezinfekciu jedálnych a nápojových obalov, kontajnerov a náradia, zabezpečenie prípravy jedál a nápojov, balenie jedál a nápojov v súlade s hygienickými štandardmi, dodanie na miesto vopred určené verejným obstarávateľom, dodanie požadovaných doplnkov k občerstveniu, čistenie a dezinfekcia jedálnych a nápojových obalov, kontajnerov a náradia, umytie a dezinfekcia použitých riadov, likvidáciu biologického odpadu, cateringové služby sa budú pripravovať na základe požiadavky vyšpecifikovanej konkrétne pre každý daný let a to prostredníctvom ponuky t.j. PONUKOVÉHO LISTU úspešného uchádzača
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu,
pre osoby prepravované lietadlami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods.1 zákona
Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.5 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.05.2021 11:00
Miesto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zasadacia miestnosť č.420
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1821
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to
určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona.
2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi v súlade s § 113 ods. 7 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
3.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto výzve na predkladanie ponúk znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov
skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Rámcovej dohody a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi
zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení
zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému
obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
6.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. V predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aj environmentálne aspekty.
9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti tvorí prílohu č.8 súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2021