Opravy bŕzd a častí bŕzd (2020)

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.860.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.
Telefón: +421 220294405
Email: Matas.Michal@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy bŕzd a častí bŕzd (2020)
Referenčné číslo: 18030/2020-S1948/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
50220000-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú opravy bŕzd a častí bŕzd najmä rozvádzače, brzdiče, ventily, kohúty, relé, ovládače, panely prístrojov, protišmykové regulátory, brzdové jednotky a ústrojenstvo tlaku podvozkov pre motorové jednotky radu 813-913, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká republika, IČO: 465 05 091, Knorr-Bremse GmbH so sídlom Beethovengasse 43-45, A-2340 Mödling, Rakúska republika opravované len organizáciami, ktorým na to dali výrobcovia oprávnenie a ktoré majú aj oprávnené a vyškolené osoby. Účasť hospodárskych subjektov poskytujúcich opravy pre iných výrobcov bŕzd a častí bŕzd než vyššie uvedených a účasť osôb na opravách bŕzd bez vyškolenia vyššie uvedenými výrobcami bŕzd vylučuje aj § 20 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov z dôvodov zaručenia bezpečnosti. Opravy bŕzd a častí bŕzd sa obstarávajú pre cca 623 hnacích koľajových vozidiel a pre cca 841 osobných a špeciálnych vozňov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 860 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Opravy bŕzd a častí bŕzd typu DAKO
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50220000-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
50221400-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Určené sklady obstarávateľa: Bratislava odstavné, Nové Mesto, Východ, Rušňové depo, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Zvolen , Košice, Rušňové depo Košice; Humenné, Fiľakovo, Brezno, Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Opravy brzdových prístrojov DAKO: 32 typov rozvádzačov , 10 typov brzdičov, 25 typov ventilov, 2 druhov záklopiek,
dvoch druhov odbrzďovačov, 2 druhov kohútov, 3 druhov brzdových valcov, 7 druhov tlakových relé, 2 blokov tlakového
riadenia, ovládača, 8 druhov prístrojových panelov, 4 druhov regulátorov protišmyku, 12 druhov brzdových jednotiek, 2
druhov ústrojenstva tlaku. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 854 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Súťaž prebieha po opravách jednotlivých brzdových prístrojov alebo opravách častí jednotlivých brzdových prístrojov. Uchádzač uvedie v ponuke len opravy pre tie brzdové prístroje a časti brzdových prístrojov, pre ktoré má oprávnenia a technické vybavenie a ktoré hodlá opravovať. Nie je preto povinný ponúknuť opravy všetkých brzdových prístrojov alebo častí brzdových prístrojov, ktoré sú pre túto časť zákazky uvedené v opise predmetu zákazky.
2. Uchádzač je povinný predložiť konečnú ponuku na prvú časť zákazky na minimálne 20% položiek. Ak predloží konečnú ponuku na menší počet položiek ako 20% tejto časti, bude jeho ponuka z vyhláseného postupu vylúčená.
3. Uchádzač je povinný oceniť samostatne služby spojené s opravou a materiál potrebný na opravu. Spôsob oceňovania bude predmetom rokovania. Ak v dôsledku rokovania dôjde ku klasifikácii rozsahu opráv na triedy podľa obsahu a rozsahu a ku každej triede opráv bude presne určený materiál, potom obstarávateľ umožní uchádzačom v konečnej ponuke určiť pre každú triedu opráv paušálnu cenu. V tomto smere si obstarávateľ vyhradzuje právo v malej miere upraviť "spôsob uplatnenia kritéria na vyhodnocovanie ponúk" pred predkladaním konečnej ponuky.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Opravy bŕzd a častí bŕzd typu KNORR
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50220000-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
50221400-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Určené sklady obstarávateľa: Bratislava odstavné, Nové Mesto, Východ, Rušňové depo, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Zvolen , Košice, Rušňové depo Košice; Humenné, Fiľakovo, Brezno, Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Opravy brzdových prístrojov KNORR: 2 typy rozvádzačov, 9 typov brzdových jednotiek, 2 typy kotúčov, kotúčových bŕzd, 9 typov ventilov, 3 typy brzdových valcov, 2 typov pneumatických panelov a radu drobných dielov brzdových prístrojov podľa súťažných podkladov. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 005 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Súťaž prebieha po opravách jednotlivých brzdových prístrojov alebo opravách častí jednotlivých brzdových prístrojov. Uchádzač uvedie v ponuke len opravy pre tie brzdové prístroje a časti brzdových prístrojov, pre ktoré má oprávnenia a technické vybavenie a ktoré hodlá opravovať. Nie je preto povinný ponúknuť opravy všetkých brzdových prístrojov alebo častí brzdových prístrojov, ktoré sú pre túto časť zákazky uvedené v opise predmetu zákazky.
2. Uchádzač je povinný predložiť konečnú ponuku na druhú časť zákazky na 20% položiek. Ak predloží konečnú ponuku na menší počet položiek ako 20% tejto časti, bude jeho ponuka z vyhláseného postupu vylúčená.
3. Uchádzač je povinný oceniť samostatne služby spojené s opravou a materiál potrebný na opravu. Spôsob oceňovania bude predmetom rokovania. Ak v dôsledku rokovania dôjde ku klasifikácii rozsahu opráv na triedy podľa obsahu a rozsahu a ku každej triede opráv bude presne určený materiál, potom obstarávateľ umožní uchádzačom v konečnej ponuke určiť pre každú triedu opráv paušálnu cenu. V tomto smere si obstarávateľ vyhradzuje právo v malej miere upraviť "spôsob uplatnenia kritéria na vyhodnocovanie ponúk" pred predkladaním konečnej ponuky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.1) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia byť vyhotovené v elektronickej
podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, záujemca/uchádzač predloží doklad po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade
vyhotovenia písomností samotným záujemcom/uchádzačom, obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za
záujemcu/uchádzača alebo ich záujemca/uchádzač predkladá po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje
prístupom do informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Služba je financovaná z vlastných zdrojov obstarávateľa určených na zabezpečenie prevádzky a údržby železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia rámcovej dohody, ktorá sa má uzatvoriť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: § 22 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súbehu so Smernicou Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 2_168_UP_v1 Odborno-technická spôsobilosť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
III.2.2.1) Uchádzač je povinný predložiť doklad že je výrobca bŕzd alebo že pre brzdové prístroje je autorizovaný
výrobcom na ich opravu a servis. V prípade ukončenia platnosti dokladu počas rámcovej dohody je povinný si platnosť
dokladu predĺžiť.
III.2.2.2) Uchádzač je povinný predložiť doklad o konkrétnej osobe / osobách, ktorá bola / boli výrobcom brzdového
prístroja vyškolená / vyškolené na opravu a servis a ktoré budú k dispozícii na plnenie rámcovej dohody. Oprávnenie
musí obsahovať minimálne identifikáciu osoby, dátum platnosti a predmet vyškolenia.
III:2.2.3) Poskytovateľ, s ktorým bude uzatvorená rámcová dohoda je povinný byť držiteľom potvrdenia odborno-technickej spôsobilosti pre predmet zákazky v zmysle prílohy č. P8_2_168_UP-v1 (v slovenskom jazyku) či v zmysle
prílohy č. P9_2_168_UP-v1 (v anglickom jazyku) či v zmysle prílohy č. P10_2_168_UP-v1 (v nemeckom jazyku) k
Smernici Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. č. 2_168_UP_v1 Odborno-technická spôsobilosť.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Tento postup obstarávania - rokovacie konanie so zverejnením - je realizované podľa ustanovení § 94 a nasl. ZVO. Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
VI.3.4) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.
VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom. Prípadné vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov budú obstarávateľom zverejnené v profile obstarávateľa v danej zákazke na linku http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425628.
VI.3.10) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.11) Doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
VI.3.12) Obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa § 73 ods. 3 ZVO uskutočniť rokovanie v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch.
VI.3.13) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021