Revitalizácia územia parku v centre obce Rumince

  Zadávateľ:
Obec Rumince
  Predpokladaná hodnota:
327.933,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Rumince
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00590746
Rumince 111, 98050 Rumince
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6530
Hlavná adresa(URL): https://rumince.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00590746
Seberíniho 1 , 82102 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Priadková
Telefón: +421 918566382
Email: lucia.priadkova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://ultimaratio.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Revitalizácia územia parku v centre obce Rumince
Referenčné číslo: FUR000021
II.1.2) Hlavný kód CPV
77300000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Návrh počíta s celkovou revitalizáciou a regeneráciou riešeného územia. Cieľom je priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu zeleň a dostať ľudí medzi stromy a stromy do centra obce. Druhou nosnou myšlienkou je vyzdvihnúť a zvýrazniť význam riešeného územia pre život obce.
Kompozične návrh využíva prácu s chodníkmi pre peších, plochy výsadby, trávnika a vzrastlých stromov.

Podrobnosti k revitalizácii územia a k výsadbe zelene sú uvedené v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
327 933,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
77310000-6
77315000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Riešené územie je v intraviláne obce Rumince.
II.2.4) Opis obstarávania:
Návrh počíta s celkovou revitalizáciou a regeneráciou riešeného územia. Cieľom je priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu zeleň a dostať ľudí medzi stromy a stromy do centra obce. Druhou nosnou myšlienkou je vyzdvihnúť a zvýrazniť význam riešeného územia pre život obce.
Kompozične návrh využíva prácu s chodníkmi pre peších, plochy výsadby, trávnika a vzrastlých stromov.

Podrobnosti k revitalizácii územia a k výsadbe zelene sú uvedené v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota realizácie revitalizácie územia
Relatívna váha: 20
II.2.6) Odhadovaná hodnota
327 933,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 9.000,- Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 :
a) písm. - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. - doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú. v. EÚ;
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.


Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 ZVO - zoznam poskytnutých služieb ( rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (podľa nižšie uvedeného) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, (tzv. rozhodné obdobie), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú poskytnutú službu aj názov odberateľa (tzn. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (podľa nižšie uvedeného), pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie").

Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú služby požadované v tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), požadujeme v zozname poskytnutých služieb/referencii odčleniť poskytnutie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (podľa nižšie uvedeného), od ostatných služieb, ktoré nie sú predmetom tejto zákazky.

Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti poskytnutých služieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o poskytnutie služieb, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem služieb (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať služby, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia.

V prípade, ak budú v zmluvnej cene služieb (v referenčnom liste) zarátané aj iné služby ako požadované (podľa nižšie uvedeného), uchádzač je povinný uviesť cenu len za služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto časti zákazky uvedený v tomto bode. (Aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požadovanej minimálnej úrovne).


- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.

Arboristické zásahy a opatrenia musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou arboristom, čo preukáže predložením overenej kópie dokladu o odbornom vzdelaní arboristu, predloženej overenej kópie minimálne certifikátu ETW/EAC, alebo iného obdobného certifikátu/dokladu (ktorý je potvrdením, že arborista je certifikovaný/akreditovaný).
Verejným obstarávateľom požadovaná súvislá prax arboristu pre vykonanie tejto časti predmetu zákazky je min. 5 rokov v oblasti praktickej arboristiky, v odbore rovnakom alebo podobnom ako je predmet tejto časti obstarávania. Uvedené doloží odborne spôsobilá osoba profesijným životopisom.
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal poskytovanie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období nasledovne:

poskytnutie maximálne troch referencií, pri ktorých uchádzač poskytol služby: revitalizácia verejných priestranstiev, napr. parky, záhrady, oddychové zóny a pod., ktorých súčasťou je aj ošetrenie stromov, výsadba a výrub drevín aj úprava terénu v minimálnom objeme 300.000,- € bez DPH v súčte s tým, že minimálne jedna referencia nesmie byť nižšia ako 50.000,- € bez DPH.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch a návrhu Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2021 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka).

Funkcionalita IS PLUTO umožňuje účasť na otváraní aj online.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného finančného krytia súťaž zrušiť.

4)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

6) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a
centrálnom ekonomickom systéme.

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter a povahu predmetu zákazky rozhodol o nerozdelení predmetu zákazky na časti. Predmet zákazky rieši celkovú revitalizáciu a regeneráciu územia v centre obce. Cieľom revitalizácie územia je priblížiť, sprístupniť a skvalitniť jestvujúcu zeleň a dostať ľudí medzi stromy a stromy do centra obce. Druhou nosnou myšlienkou je vyzdvihnúť a zvýrazniť význam riešeného územia pre život obce. Kompozične návrh využíva prácu s chodníkmi pre peších, plochy výsadby, trávnika a vzrastlých stromov. Druhy stromov a zelene sú citlivo vyberané z našich pôvodných druhov keďže riešené územie sa nachádza vo vidieckom prostredí.

Architektonické riešenie parku má zámer upraviť územia tak,:
-aby nová zeleň splynula s existujúcou,
-aby riešený priestor nebol nepriedušne ohraničený a uzavretý, ale len zeleňou oddelený od cestných komunikácií.
Rozdelenie uvedeného predmetu zákazky na časti by malo za následok zvýšenú technickú a technologickú náročnosť realizovania predmetu zmluvy viacerými dodávateľmi, ako aj markantné zvýšenie administratívnych a personálnych kapacít verejného obstarávateľa nevyhnutných na realizovanie predmetu zákazky.
Nerozdelenie predmetu zákazky vychádza najmä z dôvodu ekonomickej a administratívnej náročnosti nielen z pohľadu verejného obstarávateľa, ale aj poskytovateľa predmetu zákazky.
Za účelom sprístupnenia verejného obstarávania čo najširšiemu počtu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ požaduje podmienky účasti v najnižšej možnej miere tak, aby boli zároveň zabezpečené primerané ekonomické a technické predpoklady uchádzačov nevyhnutné na plnenie zmluvy riadne a včas podľa zmluvných podmienok.
Verejný obstarávateľ nerozdelením predmetu zákazky na časti urýchli celý proces verejného obstarávania, zníži celkové náklady na samotné verejné obstaranie a zároveň zabezpečí transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.04.2021