Interiérové vybavenie do budovy na Severných hradbách v areáli NKP BH

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
821.652,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
29.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martina Čaplová
Telefón: +421 259722363
Email: martina.caplova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Interiérové vybavenie do budovy na Severných hradbách v areáli NKP BH
Referenčné číslo: 386/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž prvkov interiérového vybavenia rekonštruovaných priestorov objektu Budovy na Severných hradbách situovanej v areáli Bratislavského hradu NKP. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projekte interiéru.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
821 652,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421153-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Budova na Severných hradbách v areáli BHNKP, podrobné vymedzenie miesta dodania je v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž prvkov interiérového vybavenia rekonštruovaných priestorov objektu Budovy na Severných hradbách situovanej v areáli Bratislavského hradu NKP. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projekte interiéru.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
821 652,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá záujemca doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) c) a e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ustanovenia § 32 ods. 3, druhá veta, ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú vymedzené v § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Údaje podľa druhej vety § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v origináloch alebo v úradne osvedčených fotokópiách dokladov.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača v plnom rozsahu za účelom uzavretia zmluvy so spôsobilým a spoľahlivým hospodárskym subjektom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný v zmysle Článku VIII ods. 2 písm. s) zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr pred začatím plnenia predmetu zmluvy úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú na majetku štátu v správe objednávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy a to v minimálnej výške poistnej sumy 30.000,- Eur (slovom: tridsaťtisíc eur). Poistnú zmluvu je zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti počas celého obdobia zhotovovania diela
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.06.2021 10:00
Miesto: Virtuálne prostredie Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk je založené na automatickom generovaní (vytvorení) a odoslaní zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a taktiež všetkým členom komisie. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz. Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádza, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti, pričom na základe relevantných dôvodov verejný obstarávateľ zákazku na časti nedelí. Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym či drahým a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Dodávku, montáž/rozmiestnenie tovaru/nábytku je nevyhnutné zabezpečiť jedným dodávateľom, ktorý koordinačne a technicky uskutoční celý predmet zákazky aj vzhľadom na miesto plnenia, ktorým je areál Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad a teda povaha miesta plnenia vyžaduje aj špecifické podmienky na dopravu tovaru. Doprava na miesto plnenia je limitovaná rozmermi vjazdových a prechodových brán (Viedenská a Leopoldova brána, západná Víťazná brána Čestného nádvoria) a preto je potrebné týmto obmedzeným podmienkam historických vjazdov do areálu Bratislavského hradu prispôsobiť výber vhodných dopravných prostriedkov na prepravu a dovoz materiálov a tovarov na miesto plnenia. Vzhľadom na povahu a miesto plnenia je nevyhnutné uskutočniť predmet plnenia jedným dodávateľom, ktorý pokryje celý predmet zákazky ako celok, pričom bude verejnému obstarávateľovi zodpovedať za celý rozsah dodávok a s tým súvisiacich záruk a závad. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o priestory po celkovej rekonštrukcii objektu, je nevyhnutné z hľadiska uvedenia objektu do prevádzky, aby bola celá zákazka vybavenia mobiliárom vo všetkých priestoroch zabezpečená k jednému stanovenému časovému termínu uvedenie objektu do prevádzky. Zároveň navrhnuté typové a atypické prvky nábytku vychádzajú z jednotného designu a povrchovej úpravy, pričom jeden dodávateľ bude garantovať, aby predmetné mobiliárové vybavenie bolo typovo, konštrukčne, designovo, materiálovo a farebne jednotné a zladené a spĺňalo tak požiadavky a kritériá kladené na celkový výsledný výraz zariadenia jednotlivých priestorov interiéru.
3.Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta dodania tovaru a odporúča všetkým záujemcom využiť možnosť obhliadky najmä z dôvodov, že doprava na miesto plnenia je limitovaná rozmermi vjazdových a prechodových brán (Viedenská a Leopoldova brána, západná Víťazná brána Čestného nádvoria) a preto je potrebné týmto obmedzeným podmienkam historických vjazdov do areálu Bratislavského hradu prispôsobiť výber vhodných dopravných prostriedkov na prepravu a dovoz materiálov a tovarov na miesto určenia (prejazdové profily jednotlivých vjazdových a prechodových brán sú rozkreslené a okótované v dokumentácií k zákazke). Bližšie v súťažných podkladoch.
4. Komunikácia sa uskutočňuje elektronickou podobou prostredníctvom systému EVO. Plynutie zákonných lehôt v elektronickej komunikácii je odo dňa odoslania/doručenia správy (doručenie nastáva v okamihu odoslania).Odkaz na profil verejného obstarávateľa zriadený na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/233.
5. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.04.2021