Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
238.461,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.04.2021
  Dátum zverejnenia:
28.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Straková
Telefón: +421 517081330
Email: lubica.strakova@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP
Referenčné číslo: PSK-2021-A_II.NP_B_I.PP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia bloku A administratívnej budovy Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove, zriadenie zásobníka na teplú úžitkovú vodu a stavebné úpravy skladu v suterénnych priestoroch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
238 461,18 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45213150-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia je druhé nadzemné podlažie bloku A a priestory I. PP bloku B v budove sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce budú pozostávať predovšetkým z búracích prác vnútorných nenosných priečok, stropov a podláh, interiérových konštrukcií, demontáže výplní otvorov, výmeny ležatých a vertikálnych stúpačiek splaškovej kanalizácie, vrátane vodoinštalačných rozvodov a elektroinštalácie, montáže zdravotechnických zariadení, klimatizácie, montáže stropov, podláh a výplní otvorov, opráv povrchov, maliarskych a natieračských prác, podľa projektovej dokumentácie Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A 2 NP. Súčasťou predmetu tejto zákazky je aj zriadenie skladu v suterénnych priestoroch administratívnej budovy pozostávajúce zo stavebných prác predovšetkým oprava omietok a podláh, úprava ústredného vykurovania, elektroinštalačne práce.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
238 461,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pre predmet zákazky sa požaduje zábezpeka vo výške: 7 000,00 EUR.
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.1.2 Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
(výpis z OR SR alebo výpis zo ŽR SR) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
1.1.3 Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu
Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JE prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.
- Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii návrh čestného vyhlásenia ku splneniu podmienok účasti v súlade s § 114 ods.1 ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
1.1.7 Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html .
1.1.8 Požadovaná forma dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie PÚ:
- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF,
- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej
forme,
- textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.
1.1.9 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.2.1 § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Uchádzač predloží:
a)Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požadovaná forma dokumentov:
-overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
-overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
-uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).
b)Vyhlásenie uchádzača o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).
Obdobím troch predchádzajúcich hospodárskych rokov (v zmysle definície hospodárskeho roku uvedenej v § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania.
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len rozhodný dátum).
1.2.2 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
1.2.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
1.2.4 Ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
1.2.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky:
Požadovaný celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške vo výške 1 300 000,- EUR bez DPH.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (ďalej len potvrdenie o vykonaní stavebných prác).
Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len rozhodný dátum).
Potvrdenie o vykonaní stavebných prác musí obsahovať minimálne identifikačné údaje o zhotoviteľovi, objednávateľovi, o zmluve, opis a rozsah plnenia podľa zmluvy, miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy, hodnotenie plnenia, dátum vyhotovenia.
Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne
-identifikáciu zmluvy, zhotoviteľa, objednávateľa a kontaktné údaje pre overenie plnenia zmluvy,
-rozsah plnenia podľa zmluvy (neuplatňuje sa, ak je tento údaj uvedený v potvrdení o vykonaní stavebných prác),
-miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do),
-cenu v štruktúre cena bez DPH v EUR, DPH v EUR a cena s DPH v EUR,
-celkovú zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác; v prípade, že sa preukázaná fakturovaná celková cena líši od zmluvnej celkovej ceny, bude akceptovaná fakturovaná celková cena,
-cenu vyjadrujúca alikvotnú hodnotu pre stavebné práce uskutočnené len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné),
-cenu vyjadrujúca alikvotnú hodnotu len pre stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
-cenu vyjadrujúca alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).
Ak je celková zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť
-cenu v pôvodnej mene,
-alikvotne ceny v pôvodnej mene za každý rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, s ohľadom na rozhodné obdobie,
-ceny v EUR za každý rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, prepočítané z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa stavebné práce uskutočnili, alebo prepočítané kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa stavebné práce uskutočnili v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB,
-celkovú zmluvnú cenu v EUR vypočítanú ako súčet prepočítaných cien v EUR jednotlivých rokov.
1.3.2 k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
1.3.3 k § 34 ods. 1 písm. h) ZVO: opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených v rozhodnom období na minimálne troch zákazkách, pričom každá zo zákaziek musí byť s celkovou zmluvnou cenou v EUR bez DPH rovnou alebo vyššou ako je predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je uvedená v bode II.1.5) Výzvy na predloženie ponúk.
k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícií na plnenie predmetu zmluvy minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorá musí mať minimálne 5 rokov praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho.
Uchádzač musí predložiť:
- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ s originálnou pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho.
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby.
- Vyjadrenie uchádzača, v akom vzťahu k uchádzačovi je osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti (napr. je v pracovnoprávnom vzťahu a pod.).
- Pokiaľ osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti nie je v pracovnoprávnom vzťahu s uchádzačom (pod pracovnoprávnym vzťahom je potrebné chápať predovšetkým pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), alebo nevykonáva činnosť na základe obdobného pracovnoprávneho vzťahu, je tento prípad posudzovaný ako využitie kapacít tretej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO a treba dbať na dodržanie ustanovení § 34 ods. 3 a nasl. ZVO.
k § 34 ods. 1 písm. h) ZVO: Uchádzač predloží Certifikát EMAS, resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.
Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje.
Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Viď návrh obchodných a dodacích podmienok v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2021 10:00
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/94
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na adrese https://psk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Zadávanie podlimitnej zákazky, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska, sa realizuje prostredníctvom informačného systému Eranet (ďalej len Eranet"), ktorý je dostupný na adrese https://psk.eranet.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) Zoznam skratiek
ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;
VO Verejné obstarávanie;
DPH Daň z pridanej hodnoty;
EÚ Európska únia;
PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;
SR Slovenská republika;
OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;
ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;
PÚ Podmienky účasti;
JED Jednotný európsky dokument;
SP Súťažné podklady.
VI.3.3) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.
VI.3.4) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenders v lehote podľa bodu IV.2.2. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.
VI.3.5) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.
VI.3.6) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 7 000,00 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.7) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.8) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom Eranetu ako naskenované doklady.
VI.3.9) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.04.2021