Burda Centrum 2021

  Zadávateľ:
Obec Chľaba
  Predpokladaná hodnota:
994.925,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 15:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
28.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Chľaba
IČO: 00308927
Chľaba 197 , 94365 Chľaba
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gregor IZRAEL, PhD., starosta obce
Telefón: +421 367573162
Email: chlaba@chlaba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.chlaba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Burda Centrum 2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela "Burda Centrum špecializované sociálne zariadenie a rehabilitačné centrum v
Chľabe" v obci Chľaba na parcele č. 4, 5/1, 5/2 podľa projektovej dokumentácie Ing. POLÁK Dušan, 04.2020. Vytvorí sa prevádzka Burda centrum, ktorá bude súčasťou cezhraničného komplexu prevádzok.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
994 925,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Chľaba, č. parciel 4, 5/1, 5/2
II.2.4) Opis obstarávania
Plocha pozemku: 1684,64 m2
Hlavný objekt (jestvujúci) bývalá budova školy je murovaná stavba s masívnymi obvodovými nosnými stenami a stredovou nosnou stenou. Jedná sa o trojpodlažnú nepodpivničenú stavbu, stavanú tradičným murovaným spôsobom, s drevenými stropmi, ktoré boli spevnené spriahnutou železobetónovou konštrukciou. Zastrešenie šikmou manzardovou strechou. S realizáciou stavebných prác bude na 1. NP zriadená vstupná časť so schodiskom a výťahom. Ďalej sa tu vytvorí zázemie zamestnancov, inšpekčná miestnosť a návštevná miestnosť. Samostatnú časť tvorí výdajňa stravy s jedálňou. Pod schodiskom sa nachádza hygienické zázemie a kotolňa prístupná z exteriéru. Na 2. a 3. NP sa vytvoria 1-, 2- a 3-lôžkové izby pre klientov s hygienickou bunkou spoločnou pre dve izby. V zariadení je vytvorený priestor pre 27 lôžok. Zastavaná plocha: 266,08 m2, Celková úžitková plocha: 659,17 m2, Spevnené plochy: 60,40 m2.
Novostavba vo dvore je jednopodlažný, nepodpivničený objekt, stavaný tradičným murovaným systémom, strop monolitický železobetónový, zastrešenie plochou strechou s fóliovou krytinou. Nosnú konštrukciu strechy vytvorí železobetónová stropná doska. V objekte s centrálnym vstupom bude zriadené rehabilitačné centrum. Zastavaná plocha: 258,64 m2, Celková úžitková plocha: 221,97 m2, Spevnené plochy: 28,57 m2.
Soľná jaskyňa. Vedľa novostavby sa nachádza pôvodná pivnica, v ktorej sa zriadi soľná jaskyňa. Zastavaná plocha:
32,25 m2, Celková úžitková plocha: 21,49 m2, Spevnené plochy: 15,79 m2.
V rámci stavebných úprav príde k obnove všetkých rozvodov pitnej vody, kanalizácie, vykurovania, elektroinštalácie. Z
toho dôvodu sa vybudujú nové pripojky vody a elektro NN, osadí sa nová žumpa na splaškové vody, navrhne sa nový
zdroj tepla. Bleskozvod bol riešený v rámci prác na fasáde a na novej streche.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
994 925,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú okolnosti podľa § 57 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo ak
riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: SKHU/1802/3.1/043
II.2.14) Doplňujúce informácie
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko. Projekt: RE-STRUCTURE: Modernisation & Transformation of Social Services Infrastructure, ID: SKHU/1802/3.1/043.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

alebo
2. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

alebo
3. podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om
3.2 Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

alebo
4. podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B) Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii určených na plnenia zmluvy - osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením. Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Ak uchádzač nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, tak vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: po A) Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 2 000 000,-EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo
tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
po B) Uchádzač musí preukázať, že na plnenie predmetu zákazky disponuje minimálne jednou osobou riadiacim
pracovníkom zodpovedným za riadne zhotovenie predmetu zákazky - stavbyvedúci, pričom na preukázanie tejto
podmienky účasti predloží nasledovné doklady: Osvedčenie v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (z dokladu musí byť zrejmé zameranie na pozemné stavby); Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon
stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy; písomnú zmluvu uzavretú s touto osobou - zo zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Účelom požiadavky je preukázanie disponovanie stavbyvedúcim na zhotovenie diela.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 15:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 16:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača v počte jeden. Na otváraní ponúk môže byť takýto uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk (takzvaný reverzný postup). Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční iba u uchádzača umiestneného na prvom mieste podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ak uchádzač, alebo jeho ponuka bude vylúčená, tak verejný obstarávateľ postúpi k vyhodnocovaniu ďalšieho uchádzača v poradí, atď.
Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO;
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky, ktorá je stanovená vo výške
20000,00 eur.
Verejný obstarávateľ nemá v súčasnosti zabezpečený všetky finančné prostriedky na financovanie zákazky podľa predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť obsah zadania zákazky po verejnom obstarávaní a niektoré položky realizovať vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa do 15%.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a to aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie, alebo uzavretie zmluvy na základe tohto verejného obstarávania.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021