„Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou“

  Zadávateľ:
Poliklinika "Veľké Kapušany n. o."
  Predpokladaná hodnota:
123.250,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
28.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Poliklinika "Veľké Kapušany n. o."
IČO: 31257917
Zoltána Fábryho 20, 07901 Veľké Kapušany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kinga Nagyová
Telefón: +421 566382227
Fax: +421 56566382227
Email: polikap@polikap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9585
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INITED s.r.o.
IČO: 47420545
Gorkého 7 , 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Bajužíková
Telefón: +421 907903482
Email: office@inited.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou“
Referenčné číslo: PL-T/2021 -VK -PKL
II.1.2) Hlavný kód CPV
33124200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka nového, nerepasovaného skiagrafického RTG prístroja vrátane príslušenstva pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia podľa požiadaviek, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky podľa platnej legislatívy, uvedenie do trvalej prevádzky, odovzdanie dokumentácie a zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií predmetu zákazky (minimálne technicko medicínske parametre RTG pracoviska) tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
123 250,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
51500000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Poliklinika "Veľké Kapušany n.o." Zoltána Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka nového, nerepasovaného skiagrafického RTG prístroja vrátane príslušenstva pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia podľa požiadaviek, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky podľa platnej legislatívy, uvedenie do trvalej prevádzky, odovzdanie dokumentácie a zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií predmetu zákazky (minimálne technicko medicínske parametre RTG pracoviska) tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
123 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: projekt s názvom: Facilitating access to health interventions on both sides of the border kód projektu: SKHU/1902/4.1/049
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona o verejnom obstarávaní a to preukázaním dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) d), e), f) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom,
miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED ).
Podľa § 114 ods. 1 zákona môže uchádzač predbežne doklady nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že
spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

UPOZORNENIE:
Nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pokiaľ neuplatní inštitút ust. § 152 resp. ust. § 39 zákona o verejnom
obstarávaní alebo ust. § 114 ods. 1 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ uplatňuje odkladaciu klauzulu pre nadobudnutie účinnosti zmluvy. Účinnosť zmluvy je naviazaná na kladný výsledok v rámci kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP (štandardná ex post kontrola).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:30
Miesto: online sprístupnenie ponúk - webová adresa: https://josephine.proebiz.com/ a a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ podľa § 20 ods. 2 ZVO v celom procese verejného obstarávania bude používať informačný systém prostredníctvom komunikačného rozhrania "JOSEPHINE".
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11262/summary, čím
verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu,že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak sú požadované doklady priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
V tomto postupe zadávania zákazky verejný obstarávateľ uplatňuje § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), t. j. že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ v zadávaní zákazky požaduje zábezpeku vo výške 3 250,00 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú
podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť verejné obstarávanie, v prípade ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií, obstarávania zameraného nsociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021