Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany

  Zadávateľ:
Obec Veľké Úľany
  Predpokladaná hodnota:
567.485,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
28.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Úľany
IČO: 00306282
Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ulany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany
Referenčné číslo: P003/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Cieľom riešenia je výstavba novej cyklotrasy pre cyklistov z obce Veľké Úľany do časti obce Sedín o celkovej dĺžke 4,495km. Predmetom zákazky je vybudovanie pešej cyklotrasy v obci Veľké Úľany v intraviláne a extraviláne obce. Detailný popis východiskového stavu, zdôvodnenie výstavby ako aj charakteristika stavby je súčasťou technickej správy v rámci Prílohy č.1 Projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
567 485,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parcely v katastri obcí Veľké Úľany a Nové Osady
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom riešenia je výstavba novej cyklotrasy pre cyklistov z obce Veľké Úľany do časti obce Sedín o celkovej dĺžke 4,495km. Predmetom zákazky je vybudovanie pešej cyklotrasy v obci Veľké Úľany v intraviláne a extraviláne obce. Detailný popis východiskového stavu, zdôvodnenie výstavby ako aj charakteristika stavby je súčasťou technickej správy v rámci Prílohy č.1 Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
567 485,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO1-SC122-2016-15
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu,

1.4 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.5 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.). Uchádzač nepredkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zahraničného uchádzača u ktorého si verejný obstarávateľ cez informačné systémy verejnej správy nevie overiť splnenie podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d), a to predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Výška obratu musí byť minimálne 1 milión Eur za tri posledné hospodárske roky kumulatívne.

2.2 Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok, si splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov,

b) v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok podľa nižšie uvedených požiadaviek.

2.3 Verejný obstarávateľ v zmysle § 33 ods. 3 požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) preukázať zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.

3.2 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
- preukáže predložením oprávnenia vykonávať činnosť stavbyvedúceho s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť inžinierskych stavieb ako overenú fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Uchádzač so sídlom v SR predkladá osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho, vystavené a potvrdené SKSI. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
- preukáže predložením profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu

Z predloženého profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko osoby,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) osoby a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu osoby,
- prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby.

Požaduje sa minimálne 5-ročná odborná prax.

3.3 V nadväznosti na § 38 ods. 4 verejný obstarávateľ požaduje, aby podstatné úlohy vykonával priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sám, pričom ako podstatné úlohy určuje nasledovné:
- vykonávanie funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením Zmluvy o dielo.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 13:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s § 52 verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Uchádzač určí a rozhodne, že podmienku zloženia zábezpeky splní buď poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, poistením záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke.
V prípade zloženia finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke vkladá uchádzač zábezpeku vo výške 16 000,00 Eur na účet číslo:
IBAN: SK66 0200 0000 0000 2022 4132
SWIFT: SUBASKBX

2.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

3.) Verejný obstarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje zloženie výkonovej záruky a poistenie zodpovednosti
za škodu. Bližšie informácie obsahuje Návrh Zmluvy o dielo ako súčasť Súťažných podkladov Príloha č. 4 v bodoch 4.8 a 7.1.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021