Expedičný sklad Čierny Balog

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
831.904,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Gallo
Telefón: +421 484344183 / 908444411
Fax: +421 484344191
Email: maros.gallo@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11499/summary
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Expedičný sklad Čierny Balog
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedným z hlavných problémov expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je nekvalitné spevnenie jeho povrchu drveným kamenivom, ktoré je na väčšine plochy úplne zdevastované a zatlačené pod povrch, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou. Časť existujúcej plochy je spevnená cestnými panelmi, ktoré sú poväčšine poprelamované. Pred budovaním nových stavebných objektov je potrebné na drevosklade vykonať navrhnuté demontážne a búracie práce.
Nové spevnenie drevoskladu bude betónovým krytom (vibrovaným) z betónu STN EN 206-1-C30/37-XF2,XC2(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3 hrúbky 200 mm. Betón bude obojstranne vystužený sieťovinou 6,0 mm oká 100x100 mm, rozmerov 2 000 x 3 000 mm, presah sieťoviny musí byť minimálne 200 mm na každú stranu. Sieťoviny budú navzájom fixované v dolnej a hornej polohe pomocou vystreďovacích spôn z betonárskej ocele 6 mm v množstve 2 ks na 1 m 2 sieťovín. Spodná sieť musí byť uložená na dištančných podložkách v polohe 40 mm od upraveného podložia.
Kontrakčné polia sú navrhnuté rozmerov 5,60 m x 5,60 m, aby bolo v každom celom kontrakčnom poli uložených 6 ks sietí rozmerov 2,00x3,00 m. Kontrakčné škáry sú navrhnuté šírky w = 12 mm do hĺbky 100 mm vyplnené tesniacou vložkou a zaliate trvalopružnou zálievkou. Dilatačné škáry (na celú hrúbku betónového krytu) sú navrhnuté šírky w = 30 mm v poliach 17,0 x 17,0 m a budú vyplnené dilatačnou doskou, tesniacou vložkou a vo vrchnej časti asfaltovou zálievkou podľa ST 73 6242, alt. silikónovou výplňou.
Celková plocha navrhovaného spevnenia betónovým krytom bude 7 670 m2.
Nové oceľové osvetľovacie stĺpy budú chránené pred poškodením, ktoré môže nastať počas manipulácie s guľatinou železobetónovými prefabrikovanými rúrami s pätkou TA 100/100 DN 1 000 mm a výšky 1 000 mm.
Dažďová gravitačná kanalizácia je z dôvodu minimálneho spádu existujúceho drevoskladu v priečnom a pozdĺžnom smere, navrhnutá ako pozdĺžny otvorený záchytný odvodňovací žľab. Prierez šírky 1,30 m a výšky h = 0,26 m je vedený popri existujúcom oplotení a čiastočne popri novom oplotení (zo strany od lesnej železničky) dĺžky 110 m. Odvodňovací záchytný žľab bude viesť do železobetónovej šachty MŠ1, MŠ2 a MŠ3 pre zachytávanie splavených nečistôt zo spevnenej plochy. Pred záchytným rigolom a monolitickými železobetónovými šachtami MŠ1, MŠ2 a MŠ3 budú osadené prenosné oceľové zábrany pre uskladnenie guľatiny.
Odlučovač ropných látok je navrhnutý na princípe koalescencie. Odlučovač sa skladá z dvoch železobetónových nádrží z vodostavebného betónu B 30, pôdorysných rozmerov 3 600mm x 2 600 mm a výšky 1 700 mm po strop. Celková dĺžka ORL KL Integro 100 bude 7,80 m a šírka 2,60 m.
Oplotenie bude tvoriť viacúčelová zábrana (protihluková, proti šíreniu prachu a vizuálna) výšky 3 180 mm od rastlého terénu. Zo strany od lesnej železničky je navrhnuté nové oplotenie z poplastovaného pletiva výšky 2 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch.Pri vstupe zo strany od miestneho potôčika bude nové oplotenie z oborového pletiva výšky 3 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch s tieniacou sieťou (100 % tienenie) zelenej farby na zabránenie šíreniu prachu z areálu drevoskladu.
Osvetlenie areálu drevoskladu je navrhnuté svietidlami typu AMI A4507MAXIM2/D60.4 so svetelnými zdrojmi LED, osadené na dvoch nových stožiaroch typu UDO-10 Z o výške 10 m dvojitými výložníkmi V2T-20-D89. Nové podperné body budú osadené v betónových základoch. Na dvoch existujúcich betónových stĺpoch budú svietidlá nainštalované na reflektorových 2 m výložníkoch atyp.
Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty :
SO 01 SPEVNENIE PLOCHY
SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA a ORL KL Integro 100
SO 03 OPLOTENIE, PEVNÉ A PRENOSNÉ ZÁBRANY (Prenosné zábrany budú realizované vlastnými kapacitami objednávateľa, z tohto dôvodu nefigurujú v Zadaní s výkazom výmer)
SO 04 OSVETLENIE ES
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
831 904,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233250-6
45262310-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Čierny Balog
II.2.4) Opis obstarávania
Celková plocha navrhovaného spevnenia betónovým krytom bude 7 320 m2
Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty :
SO 01 SPEVNENIE PLOCHY
SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA a ORL KL Integro 100
SO 03 OPLOTENIE, PEVNÉ A PRENOSNÉ ZÁBRANY (Prenosné zábrany budú realizované vlastnými kapacitami objednávateľa, z tohto dôvodu nefigurujú v Zadaní s výkazom výmer)
SO 04 OSVETLENIE ES

V prvej etape výstavby musia byť zhotovené nasledovné stavebné objekty:
SO - 01a Búracie práce existujúcich betónových konštrukcií a základov,
SO - 04 Osvetlenie ES a rozvody pre kamerový systém,
SO - 01 Spevnenie plochy v zadnej časti drevoskladu od rezu 6-6 po rez 9-9,
SO - 01b Ochrana osvetľovacích stĺpov OS1 a OS2,
SO - 01c Ochrana osvetľovacích stĺpov OS3 a OS4,
SO - 02a Otvorený záchytný žľab H=0,42 m dĺžky 55,6 m a H=0,70-1,02 m - dĺžky 27 m,
potrubie z PVC-U rúr korugovaných DN 400 mm dĺžky 6,0 m,
SO - 02b Monolitické železobetónové šachty MŠ1, MŠ2, MŠ3,
SO - 02c Prefabrikovaná šachta DN 1 000 mm,
SO - 02d Odlučovač ropných látok KL Integro 100,
SO - 02e Výustný objekt dažďovej kanalizácie s miestom odberu požiarnej vody,
SO - 03d Demontáž existujúceho oplotenia na dĺžke 90 m.

V druhej etape výstavby bude potrebné zhotoviť nasledovné stavebné objekty:
SO - 02a Otvorený záchytný žľab H=0,26 m dĺžky 110 m,
SO - 01 Spevnenie plochy vo vstupnej časti drevoskladu od rezu 1-1po rez 6-6
s ohraničením s oceľovou odrážkou pri rúrovom priepuste,
SO - 03a Oplotenie viacúčelová zábrana výšky 3,48 m dĺžka 93,3 m,
SO - 03b Oplotenie z poplastovaného pletiva na oceľových stĺpikoch výšky 2,00 m dĺžka
36,0 m + demontáž existujúceho oplotenia,
SO - 03c Oplotenie z oborového pletiva s tieniacou sieťou na oceľových stĺpikoch výšky
3,00 m dĺžka 26,30 m,
SO - 03d Demontáž existujúceho oplotenia na dĺžke 45 m a vstupnej brány,
SO - 03e Vstupná brána šírky 7,50 m a výšky 2,50 m,
SO - 03f Prenosné oceľové zábrany výšky 2,00 m spolu 65 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
831 904,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. a) - záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
§ 32 ods.1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
§ 32 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
§ 32 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 alebo § 114 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA !
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEPOŽADUJE SA !
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v objeme min. 500 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb.

V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 20 000,00 € a to poukázaním na účet verejného
obstarávateľa alebo zriadením bankovej záruky. Viac informácií v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka
ponuky. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Dielo bude realizované v dvoch etapách, pričom:

-v prvej etape bude realizované čiastkové dielo označené v projektovej dokumentácii ako I. etapa, ktoré bude vykonané a riadne odovzdané objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, kde predpokladaný termín odovzdania staveniska je plánovaný na III. Q/2021,

- v druhej etape bude realizované čiastkové dielo označené v projektovej dokumentácii ako II. etapa, ktoré bude vykonané a riadne odovzdané objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, kde predpokladaný termín odovzdania staveniska je plánovaný na II. Q/2022,

pričom každý úsek bude odovzdaný samostatne a bude viazaný na vlastný stavebný denník.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 10:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová stránka https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11499/summary. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID), alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021