Rekonštrukcia strechy SF

  Zadávateľ:
Slovenská filharmónia
  Predpokladaná hodnota:
448.899,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská filharmónia
IČO: 00164704
Medená 3, 81601 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Petrovič
Telefón: +421 259208235
Fax: +421 254435956
Email: referat.vo@filharmonia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/608
Hlavná adresa(URL): http://www.filharmonia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia strechy SF
Referenčné číslo: 12/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia strechy SF pozdĺž Mostovej ulice v Bratislave
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
448 899,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261900-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia strechy SF pozdĺž Mostovej ulice. Rekonštrukcia bude spočívať v kompletnej výmene medenej krytiny, ktorá je tvorená kombináciou tašiek, plochých plechov a šesťuholníkových šablón. Táto časť strechy je stará 100 rokov a jednoducho pri zmene súčasných klimatický podmienok a väčších rozdielov teplôt nemôže plniť svoju funkciu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
448 899,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1§ 34 ods. 1 písm. b)
2.2§ 34 ods. 1 písm. g)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1§ 34 ods. 1 písm. b) zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.1.1Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona:
i.Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania pričom minimálne 1 stavebná práca z tohto zoznamu musí byť v hodnote minimálne 250 000,00 EUR bez DPH.

Za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce, ktorých predmetom bola rekonštrukcia striech.

2.2§ 34 ods. 1 písm. g): uchádzač preukazuje svoju technickú, alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy uchádzač predloží v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1992 Zb. " o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch platné oprávnenie stavbyvedúceho s praxou minimálne 10 rokov.
Potvrdenie o praxi uchádzač predloží čestným vyhlásením.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
Miesto: Medená 3 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
9.3Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční v dňoch od 28.04 07.05.2021 do 13.5.2021 v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod na adrese: Medená 3, 816 01 Bratislava Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky je Ing. Václav FRKAL tel. č. +421908983121, email: vaclav.frkal@filharmonia.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021