KC Senohrad stavba

  Zadávateľ:
Obec Senohrad
  Predpokladaná hodnota:
187.926,24 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Senohrad
IČO: 00320234
Senohrad 28, 96243 Senohrad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
Telefón: +421 907529325
Email: aondrikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.senohrad.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
KC Senohrad stavba
Referenčné číslo: S0104/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavba existujúcich objektov na Komunitné centrum v obci Senohrad.Jedná sa o samostatne stojacu budovu s hrubým pôdorysom tvarom písmena L, zložená z 2 traktov ako pôvodný dom a bočné krídlo - prístavba. Budova je 1 podlažná, čiastočne podpivničená so sedlovou strechou. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prisposobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné.
Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia jemne štrukturovanej omietky, dreveného obkladu a
plastových okien.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
187 926,24 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Senohrad
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
187 926,24 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a)nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b)ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.(ďalej aj ,,zákon").
Uchádzač nepredkladá doklady podľa §32 ods. 2 písm. a),b),c) a e) zákona z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy ku ktorým má verejný obstarávateľ prístup.
V súlade s § 32 ods.4 zákona ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obviklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady , možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pohybu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. V takom prípade verejný obstarávateľ odporúča použiť inštitút vysvetlenia súťažných podkladov.
2.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Odôvodnenie podmienok účasti: Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia na riadne a priebežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že
verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky preukázateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,že nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného
obstarávania, resp.v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete a nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania,resp.v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie. Doklad musí byť
predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia,nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné
prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu,
množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania - zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Odôvodnenie podmienky účasti: Zoznamom realizovaných stavieb uchádzač preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.
b) § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Odôvodnenie podmienky účasti: Údajmi o prípadnom zapojení pod dodávateľov uchádzač preukazuje vlastné kapacitné možnosti a schopnosť koordinovať viacero subjektov počas realizácie zákazky.
c) § 34 ods. 3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods.1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity ine j osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Odôvodnenie podmienky účasti: Písomnou zmluvou uchádzač preukazuje svoj skutočný úmysel realizovať časti
predmetu zákazky prostredníctvom kapacít inej osoby, ktorá je na túto činnosť technicky aj odborne spôsobilá a je
pripravená túto činnosť dodávať v priebehu realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania - zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzači preukážu realizáciu aspoň jednej stavby rovnakého alebo podobného charakteru - pozemné stavby, ako je predmet zákazky, ktorej hodnota je minimálne 180 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu ECB - Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
b) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 Zákona žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
-podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
-navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rovnakom rozsahu ako sa
požaduje od uchádzača, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorý má subdodávateľ plniť ( výpisom z obchodného,
živnostenského alebo iného registra)
c) Úspešný uchádzač predloží v čase uzatvárania Zmluvy o dielo uzatvorenú zmluvu (súčinnosť) so subdodávateľom na tú časť plnenia zmluvy, ktorú subdodávaťeľovi plánuje zadať. Požaduje sa originál alebo úradne
overená kópia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 15:00
Miesto: Pinkfreedom s.r.o., Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 ZVO a s § 54 ods. 3 posledná veta ZVO. Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa uskutočňuje
spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 zákona. Ponuky možno otvoriť a ich obsah preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované v príručkách, zverejnených na portáli EVO (UVO) https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
3 Pre účasť v elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a takisto elektronické predkladanie ponuky je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Záujemca o túto zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke systému EVO. V prípade potreby môžu záujemcovia resp. uchádzači požiadať o pomoc pri práci so systémom EVO na emailovej adrese: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť v JEDglobálny údaj respektíve predložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti v súlade s § 114 ods.1 zákona
5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi E.
7 Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť a účinnosť v nadväznosti na kumulatívne splnenie zverejnenia a
schválenia procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu bez akýchkoľvek sankcií anulovať.
8 Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 5 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 11. súťažných
podkladov.
9 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021