Analyzátor CNSH

  Zadávateľ:
Národné lesnícke centrum (NLC)
  Predpokladaná hodnota:
110.998,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Slavka Kulichová, Ing. Danica Krupová, PhD.
Telefón: +421 455314111
Email: kulichova@nlcsk.org
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Lesníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Analyzátor CNSH
Referenčné číslo: 165/2021-1140
II.1.2) Hlavný kód CPV
38434560-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Analyzátor CNSH na stanovenie prvkov C, H, N v spaľovacej peci do minimálnej teploty 1000 °C s navážkou vzoriek od 100 mg do 250 mg vo vzorkách organického pôvodu, pôdnych vzorkách a palivách. Pre stanovenie obsahu síry sa požaduje teplota programovo nastaviteľná do min.1400 °C. Požaduje sa, aby analyzátor pracoval na spaľovacom princípe podľa Dumasa. Bližšie požiadavky sú v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
110 998,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 01 Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
Analyzátor CNSH - 1 ks.
Súčasťou predmetu obstarania je aj zostava PC, spotrebný materiál min. na 5000 analýz a príslušenstvo (váhy, tlačiareň, redukčné ventily pre použité plyny) a kompresor.
Taktiež súčasťou predmetu obstarania je doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy, poskytnutie 24 mesačného záručného servisu a profylaktických kontrol prístroja každý rok v priebehu 5 rokov od dodania a spustenia prístroja do prevádzky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
110 998,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.07.2021
Dátum ukončenia: 30.06.2026
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačného programu OPII
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu OPII,konkrétne z výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 - Teamingové výskumné centrá.
Výsledky budú slúžiť pre riešenie výskumnej úlohy Ekologické limity intenzívneho využívania biomasy, podaktivita A1.1 t.j. určenie stavu lesných pôd, kolobehu uhlíka a živín.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj "ZVO") a uchádzač ich preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

V súvislosti s preukazovaním podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) v nadväznosti na § 32 ods. 3 platného ZVO verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom a uchádzačom, že tieto údaje sa v rámci tohto verejného obstarávania nepredkladajú, nakoľko verejný obstarávateľ k nim má povolený prístup na použitie z údajov z informačných systémov verejnej správy, prostredníctvom portálu OVER SI. Ostatné prístupy k v tomto verejnom obstarávaní požadovaným skutočnostiam zatiaľ nemá povolené, z tohto dôvodu uchádzač podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona musí preukázať v súlade so ZVO.

Ak uchádzač/záujemca má sídlo, miesto, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO a ktoré sú zároveň požadované v tomto verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
B. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A.Každý uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 70 tis. eur (bez DPH) za sledované obdobie. (Podobným zariadením sú iné druhy a typy analyzátorov, prístrojov, či zariadení, ktoré slúžia pre stanovenie prvkov uhlíka, dusíka, vodíka a síry vo vzorkách pôdy, biomasy a biopalív).

Ak je hodnota zákazky/zákaziek uvedená v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu zákazky/zákaziek v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR.
Uchádzač v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

B. Každý uchádzač/záujemca uvedie v právoplatne podpísanom čestnom vyhlásení percentuálny podiel zo zmluvy s verejným obstarávateľom, ktorý plánuje zabezpečiť subdodávateľom. V prípade, ak uchádzač/záujemca neplánuje použitie subdodávateľov pri plnení zmluvy, uvedie v predmetnom čestnom vyhlásení, že pri tejto zákazke neplánuje využitie subdodávateľov.
(ďalšie údaje o prípadných subdodávateľoch, než sú uvedené v tomto bode, budú požadované len od víťaza, a to až pri podpise zmluvy)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému Eranet, bližšie informácie sú v Manuáli pre dodávateľa zverejnenom na prihlasovacej stránke systému Eranet.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
K podmienkam účasti:
Verejný obstarávateľ (ďalej "VO") oznamuje:
- že podmienky účasti možno v zmysle § 114 ods.1 ZVO predbežne nahradiť čestným vyhlásením ako aj v súlade s § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom, ktoré nahrádzajú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1 tejto výzvy. V oddieli časti IV. Jednotného európskeho dokumentu sa umožňuje vyplniť len GLOBÁLNY ÚDAJ.
- uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, v takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať skutočnosti podľa § 34 ods.3 ZVO.

K podmienkam súťaže:
VO bude tiež posudzovať podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO - či nedošlo v danom verejnom obstarávaní medzi záujemcom/uchádzačom s iným hospodárskym subjektom k dohode narúšajúcej hospodársku súťaž.

Požiadavky na ponuku:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
1.Čestné vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov, súlade dokumentov a pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke (odporúčací charakter, v súlade so súťažnými podkladmi).
2. V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
3. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
4. V prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov, uchádzač predloží vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny
5. Návrh na plnenie kritéria a Ponuku (Opis/špecifikácia predmetu zákazky)
6. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Ostatné informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky a následne i porušenie princípu hospodárnosti. Rozdelenie zákazky na časti po technickej stránke je neúčelné a nelogické a hrozí riziko, že v prípade delenia zákazky na časti, (kvôli cenovo zanedbateľným položkám) by bol ohrozený i hlavný cieľ verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021