Obecné nájomné byty v obci Vinica - novostavba

  Zadávateľ:
Obec Vinica
  Predpokladaná hodnota:
1.836.827,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vinica
IČO: 00319678
Cesta slobody 466, 99128 Vinica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Telefón: +421 918963377
Email: bs5262@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.vinica.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.vinica.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obecné nájomné byty v obci Vinica - novostavba
Referenčné číslo: 01PL2021V
II.1.2) Hlavný kód CPV
45211000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Novostavba obecných nájomných bytov v obci Vinica, ako novostavba pre nájomné bývanie obyvateľov obce. Stavba je situovaná v strede obce Vinica na parcele 82/1 a 84/1 v lokalite za Základnou školou v mierne svahovitom teréne orientovanom na juhozápadnú stranu. Z juhovýchodnej strany pozemok susedí s obecným priestorom parkom určeným pre oddych, ktorý je možný z hľadiska využitia aj pre nových nájomníkov bytov. Prístup na pozemok je navrhnutý a možný zo severnej strany z ulice Kostolná. Zo západnej strany susedí so súkromnými pozemkami. Z juhozápadnej strany je jestvujúca budova základnej školy s technickými budovami.

Navrhovaná zástavba obecných nájomných bytov je navrhnutá ako súbor 3 radov bytových jednotiek po 7, 6 a 8 bytov podľa stavebných objektov. Medzi jednotlivými sekciami sú navrhnuté komunikácie s vjazdom na pozemok zo severnej strany a chodníky. Pre peších sú chodníky vedené aj ku jestvujúcemu obecnému parku na juhovýchodnej strane pozemku. Komunikácia je zokruhovaná po celom pozemku. Súčasťou stavby sú aj terénne úpravy - svahovanie a zárezy do pôvodnej topografie. Samotnú stavbu troch sekcií tvorí dvojpodlažná stavba bez podpivničenia s plochou strechou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 836 827,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vinica, okres Veľký Krtíš, Bansko-bystrický kraj.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v oblasti občianskej vybavenosti . novostavba 21 nájomných bytov ako súbor 3 radov bytových jednotiek po 7, 6 a 8 bytov podľa stavebných objektov. Medzi jednotlivými sekciami sú navrhnuté komunikácie s vjazdom na pozemok zo severnej strany a chodníky. Pre peších sú chodníky vedené aj ku jestvujúcemu obecnému parku na juhovýchodnej strane pozemku. Komunikácia je zokruhovaná po celom pozemku. Súčasťou stavby sú aj terénne úpravy - svahovanie a zárezy do pôvodnej topografie. Samotnú stavbu troch sekcií tvorí dvojpodlažná stavba bez podpivničenia s plochou strechou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 836 327,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
VO je súčasťou dokumentácie na predloženie žiadosti obce Vinica o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov k termínu 31.05.2021.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO, čo preukáže spôsobom podľa §32 ods.2. písm. a) až f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky a to úverov-ý prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, bude mu poskytnutý v objeme vo výške 3% z PHZ čo je 55 104,84 Eur na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je realizácia zákazky Obecné nájomné byty v obci Vinica novostavba, vyhlásenej verejným obstarávateľom vo Vestníku ÚVO (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka). Verejný obstarávateľ požaduje, aby z predloženého dokladu vyplývala disponibilita finančných prostriedkov uchádzača po uzatvorení Zmluvy o dielo. Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný rovnocenný dokument (ak je uplatnený) musí byt' nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže prísľubom banky, že je spôsobilý finančne zabezpečiť počiatočné práce na realizácii zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: uchádzač predloží zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byt' doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom :

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení s doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne a technicky schopný zrealizovať požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, pričom hodnota požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ.

2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3)§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO, opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 3 000 000 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk. V predloženom zozname musí byť minimálne jedna zrealizovaná zákazka stavebných prác minimálne v hodnote 50% predpokladanej hodnoty stavebnej zákazky, ktorá je premetom tejto verejnej súťaže t.j. v sume 918.413,97 EUR bez DPH. Uchádzač doplní predložený zoznam s potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 zákona ZVO.

2) Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie riadenia stavebných prác odborníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami pri realizácií prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a to stavbyvedúci minimálne 1 osoba, ktorá musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 5 stavieb z čoho musí byť minimálne 1 stavba/projekt v kumulatívnej hodnote 50% PHZ zákazky v sume 918.413,97 EUR bez DPH (uvedené v profesijnom životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o konaní elektronickej aukcie sú uvedené v prílohe č. 6. Súťažných podkladov.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 12:30
Miesto: Obecný úrad Vinica, Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podľa § 54 ods.3 ZVO pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri realizácii zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021