Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa

  Zadávateľ:
Mesto Martin
  Predpokladaná hodnota:
490.485,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Martin
IČO: 00316792
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
Telefón: +421 434204157 / 434204501
Fax: +421 434132483
Email: marta.kohutova@martin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
Hlavná adresa(URL): http://www.martin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa
Referenčné číslo: VO/1/2021/SP
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212410-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním (2. stupeň prestupného bývania). Stavebné úpravy sa týkajú hlavne vnútornej dispozície, a to vybúraním potrebných otvorov v nenosných priečkach pre navrhovanú dispozíciu bytov, existujúcich nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, vnútorných rozvodov vody a elektriky, dverných a okenných konštrukcií vrátane zárubní. Stavba bude rekonštruovaná v dvoch etapách, pričom v prvej etape bude v rámci projektu po rekonštrukcii navrhnutých 18 bytov, z toho 4 garsónky, 8 jednoizbových a 6 dvojizbových bytov. V každom byte bude samostatná kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a samostatná kuchynská linka. Dielo bude zrealizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer vypracovaného a podpísaného odborne spôsobilou osobou a označeného odtlačkom jej pečiatky.

Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného rozhodnutia:
SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia na bytový dom
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie
SO 03 Dažďová kanalizácia a vsak
(Objekty SO 02 Spevnené plochy a komunikácie a SO 03 Dažďová kanalizácia a vsak nie sú súčasťou realizácie diela v rozsahu plnenia 1. etapy.)

Predmetom diela 1. etapy je realizácia stavebného objektu:
SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia na bytový dom (časť 2.)
Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV
Elektromontáže

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov a zároveň podrobný technický popis realizovaného predmetu diela vrátane pripojení jednotlivých inžinierskych sietí je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov procesu verejného obstarávania v nadväznosti na vypracovaný výkaz - výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
490 485,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45112000-5
45111300-1
45300000-0
45321000-3
45432210-9
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45443000-4
45421100-5
45330000-9
45432112-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt bytového domu súp. č. 399 v Martine na ulici Ambra Pietra je situovaný v okrajovej časti mestského centra na parcele registra C-KN č. 840/2 katastrálne územie Martin.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním (2. stupeň prestupného bývania). Stavebné úpravy sa týkajú hlavne vnútornej dispozície, a to vybúraním potrebných otvorov v nenosných priečkach pre navrhovanú dispozíciu bytov, existujúcich nášľapných vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery poškodenia, sanity, vnútorných rozvodov vody a elektriky, dverných a okenných konštrukcií vrátane zárubní. Stavba bude rekonštruovaná v dvoch etapách, pričom v prvej etape bude v rámci projektu po rekonštrukcii navrhnutých 18 bytov, z toho 4 garsónky, 8 jednoizbových a 6 dvojizbových bytov. V každom byte bude samostatná kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a samostatná kuchynská linka. Dielo bude zrealizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer vypracovaného a podpísaného odborne spôsobilou osobou a označeného odtlačkom jej pečiatky.

Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného rozhodnutia:
SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia na bytový dom
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie
SO 03 Dažďová kanalizácia a vsak
(Objekty SO 02 Spevnené plochy a komunikácie a SO 03 Dažďová kanalizácia a vsak nie sú súčasťou realizácie diela v rozsahu plnenia 1. etapy.)

Predmetom diela 1. etapy je realizácia stavebného objektu:
SO 01 Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia na bytový dom (časť 2.)
Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV
Elektromontáže

Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny:
vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
úprava okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou;
náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
náklady na likvidáciu odpadu;
zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
490 485,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Prestupné bývanie v meste Martin, Výzva OPLZ-PO6-SC611-2018-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie a podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych sídlach. Špecifický cieľ: 6.1.1-bližšie špec. v SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač
preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g )nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32
ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné podmienky účasti osobného postavenia ako aj odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa jeho finančného a ekonomického postavenia predložením nasledovných dokladov:
2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky/zahraničných bánk, v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania od zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pokiaľ bolo toto obdobie kratšie ako skúmané obdobie posledných troch rokov.
Uchádzač predloží požadované vyjadrenie od každej banky, v ktorej má otvorený účet a záväzky. Vyjadrenie banky musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i záväzný prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru v období realizácie zmluvného vzťahu (6 mesiacov) minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Vo vyjadrení musí byť uvedené:
a)že zostatok na účte uchádzača nebol po určený čas v nepovolenom debete,
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
c)uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním za obdobie posledných troch rokov.

Okrem vyjadrenia banky(bánk), predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky okrem tej/tých, od ktorej/ktorých vyjadrenie/vyjadrenia predložil.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno požadovať o uchádzačov alebo záujemcov vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru záujemcovi. Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky.

2.2 Podľa § 33 ods. 2 uchádzač na preukázanie ekonomického a finančného postavenia môže využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

2.3 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne.

2.4 Splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom uchádzač alebo záujemca spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode 25.9 Súťažných podkladov, ku dňu predkladania ponuky a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Ostatné podmienky a odôvodnenie primeranosti podmienok ekonomického a finančného postavenia podľa ustanovenia § 33 zákona sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov a ostatné podmienky ekonomického a finančného postavenia podľa ustanovenia § 33 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kritériá výberu sú stanovené v súťažných dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov a záujemcov záväzné. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2021 10:30
Miesto: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.
Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky
vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich uvedené kumulatívne predpoklady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie uvedených kumulatívnych predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukazuje čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce uvedené kumulatívne predpoklady. Zhotoviteľ je povinný pri podpise zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV zmluvy preukázať objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce uvedené kumulatívne predpoklady, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich uvedené kumulatívne predpoklady bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie diela.
2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3.Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli
http://www.evoportal.sk/. VO bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO.
5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie podľa prípadov uvedených v bode 10.7 SP.
6.Verejný obstarávateľ' podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty a zelené VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.04.2021