Nákup diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
189.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905444577
Email: bohuslav.chudik@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov
Referenčné číslo: 01/PLZ/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30233100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie 2 kusov diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov. Pod pojmom služby sa rozumie naloženie a dovoz predmetu zákazky, vynesenie do miesta inštalácie, inštalácia, kompletná konfigurácia, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti na mieste plnenia.
Pod pojmom support na 5 rokov sa rozumie podpora s priamym komunikačným kanálom s výrobcom pri sťahovaní SE či otváraní servisných požiadaviek.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:
- modulárne diskové pole v prevedení rack 19
- rozhrania
- požadované funkcionality
- ďalšie funkcionality
- kompatibilita
Súvisiace (požadované) služby a ich rozsah:
- implementačné služby
- podporné služby
- servisná podpora zariadení

Bližšie informácie o parametroch a technickej špecifikácii je uvedená v súťažných podkladoch, nakoľko textové pole nedovoľuje zobrazenie väčšieho počtu znakov.

Inštalácia je možná iba certifikovanému partnerovi výrobcu, osobe dodávateľa s oprávnením, t.j. s platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia na adekvátnej úrovni.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
189 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30233100-2
32580000-2
30200000-1
51612000-5
72250000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie 2 kusov diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov. Pod pojmom služby sa rozumie naloženie a dovoz predmetu zákazky, vynesenie do miesta inštalácie, inštalácia, kompletná konfigurácia, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti na mieste plnenia.
Pod pojmom support na 5 rokov sa rozumie podpora s priamym komunikačným kanálom s výrobcom pri sťahovaní SE či otváraní servisných požiadaviek.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:
- modulárne diskové pole v prevedení rack 19
- rozhrania
- požadované funkcionality
- ďalšie funkcionality
- kompatibilita
Súvisiace (požadované) služby a ich rozsah:
- implementačné služby
- podporné služby
- servisná podpora zariadení

Bližšie informácie o parametroch a technickej špecifikácii je uvedená v súťažných podkladoch, nakoľko textové pole nedovoľuje zobrazenie väčšieho počtu znakov.

Inštalácia je možná iba certifikovanému partnerovi výrobcu, osobe dodávateľa s oprávnením, t.j. s platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia na adekvátnej úrovni.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
189 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 61
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení musí uchádzač nasledovne preukázať:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.2 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 (Ekonomické a finančné postavenie) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení musí uchádzač nasledovne preukázať:

a)Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.4 Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom čestného vyhlásenia alebo prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru jednotného európskeho dokumentu.
Uchádzač môže využiť na vyplnenie interaktívny dokument dostupný na web-stránke Európskej komisie http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk alebo preddefinovaný dokument spracovaný verejným obstarávateľom, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:
a) za seba,
b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
1.5 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
1.6 Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.
1.7 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne prostredníctvom systému IS JOSEPHIN požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39, ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39, ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení musí uchádzač nasledovne preukázať:

a) § 34, ods. 1, písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
Minimálna požadovaná úroveň: minimálne 2 referencie implementácie storage v prostredí clustra VMware vSphere a clustra Microsoft HyperV s pripojením v SAN infraštruktúre

b) § 34, ods. 1, písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, a to v zložení:

i. certifikovaný technik s certifikátom "Veeam Certified Architect alebo Veeam Certified Engineer (pre existujúce riešenie)
- minimálny počet: 1
- certifikát o absolvovaní kurzu "Veeam Certified Architect alebo Veeam Certified Engineer" alebo ekvivalent

ii. certifikovaný technik s certifikátom HPE - StoreOnce 3XXX and 5XXX Service and Solution Qualification (pre existujúce riešenie) alebo HPE - Master ASE - Storage Solutions Architect V3 alebo HPE ATP - Hybrid IT Solutions
- minimálny počet: 1
- certifikát o absolvovaní kurzu HPE - StoreOnce 3XXX and 5XXX Service and Solution Qualification (pre existujúce riešenie) alebo HPE - Master ASE - Storage Solutions Architect V3 alebo HPE ATP - Hybrid IT Solutions V1 alebo V2 alebo ekvivalent

iii. certifikát VMWare Certified Professional - Data Center Virtualization
- minimálny počet: 1
- certifikát o absolvovaní kurzu VMWare Certified Professional - Data Center Virtualization alebo ekvivalent

iv. potvrdenie o tom, že zariadenie pochádza z autorizovaného obchodného kanálu výrobcu a má nárok na záruku výrobcu, že je registrované na podporu a servis výrobcu v súlade so zásadami výrobcu, a že je dodávané spolu s platnou licenciou na softvér

v. potvrdenie od výrobcu o oprávnení na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaných zariadení
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2021 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.04.2021