VK-1_Dodávka IKT vybavenia pre centrum vzdelávania pri SOŠ Veľký Krtíš

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
  Predpokladaná hodnota:
117.503,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
IČO: 37890051
Poľná 10 , 99001 Veľký Krtíš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8678
Hlavná adresa(URL): https://sosvk.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VK-1_Dodávka IKT vybavenia pre centrum vzdelávania pri SOŠ Veľký Krtíš
Referenčné číslo: VK-1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30232100-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Technické vybavenie a softvér na zvyšovanie vedomostnej úrovne a zručností mládeže v oblasti informačných technológií.
Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
117 503,22 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30211400-5
30213100-6
32322000-6
39162200-7
48322000-1
48328000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
II.2.4) Opis obstarávania
22 položiek zariadení a softvérov v stanovených počtoch kusov podľa opisu predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
117 503,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC223-2016-14
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov v podlimitnej zákazke, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených dokladov v elektronickej forme.. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

1.1.Uchádzač predloží:
1.1.1.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasť súťažných podkladov- formulár 17-3)
1.2.Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy SR
1.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra),
1.3.Doklady podľa bodov 1.1.1. a 1.2.1. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, - formulár 17-6-1 ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).
1.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 1.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 1.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 1.3. nepožiadal na území SR.
1.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 1.1. až 1.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
1.7.Ak uchádzač nepredloží niektorý z dokladov podľa bodov 1.1. až 1.5. (ak je relevantné) alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na dodanie požadovaného tovaru.
2.1.§34 ods. 1. písm. a)
zoznamom dodávok tovaru -formulár 17-6-2 za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia podľa § 12, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO č. 343/2015 Z.z.
Podmienka
Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodal tovary totožné alebo obdobné predmetu obstarávania v množstve minimálne 200 000,00 € bez DPH .
2.2.§34 ods. 1, písm. c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi.
Uchádzač predloží profesijný životopis a certifikát minimálne na jedného experta, z ktorých je zrejmé v akom zmluvnom vzťahu je uvedený expert s uchádzačom, že má minimálne 3-ročnú prax v predmetnej oblasti a že je oprávnený inštalovať a vykonávať záručné opravy minimálne na uchádzačom ponúkané počítače, monitory.
2.3.§34 ods. 1, písm. m) -1
Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať uchádzač doloží opisom zariadení s uvedením technických parametrov. Opis môže byť doplnený prospektami, poprípade fotodokumentáciou. Uchádzač použije formulár E1-ponukove_TP_VK-1-2021.xlsx, kde uvedie ponukové technické parametre zariadení a softvéru, ktoré ponúka. Ak uchádzač doplní svoju ponuku dokumentáciou v jazyku výrobcu táto musí byť povinne doplnená úradným slovenským, alebo českým prekladom textov. Toto neplatí u dôkazov zo stránky PassMark, ktoré sa predkladajú v anglickom jazyku.
2.4.§34 ods. 1, písm. m) -2
Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať uchádzač doloží certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu, minimálne na ním ponúkané počítače, notebooky, monitory, projektory, tlačiarne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa bodu 2.2, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

4.§114
Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením formulár 17-6-4 alebo formulárom JED, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Neodporúča sa predloženie čestného vyhlásenia alebo formulára JED v kombinácii s dôkazmi o splnení niektorých podmienok účasti, ktoré sú uvedené v predkladanom vyhlásení alebo JED.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka sa v plnom rozsahu bude riadiť obsahom kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. maximálna lehota na vloženie ponuky 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 3 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.05.2021 08:00
Miesto: elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V nadväznosti na použitie elektronickej aukcie je sprístupnenie ponúk a ich vyhodnocovanie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d)
30.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO.
30.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
30.3.Portál na predkladanie ponúk je prístupný pre záujemcov, uchádzačov do lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzačom sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
30.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania a počas priebehu administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
30.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa verejne nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Kompletné ponuky sú privátne prístupné len pre kontrolný orgán.
30.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
c)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021