Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
69.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Telefón: +421 259356521
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11992/summary
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov
II.1.2) Hlavný kód CPV
79400000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Obstaranie zabezpečenia:

A) konzultačných služieb pre projektové riadenie mestských projektov
B) workshopov zameraných na projektové riadenie určených pre zamestnancov magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava.
Konzultačné služby a workshopy budú prebiehať počas obdobia 24 mesiacov. S vybranou spoločnosťou bude uzatvorená rámcová dohoda.

Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky nájdete na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11992/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2021 14:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021