Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pre 3. a 4. blok Mochovce

  Zadávateľ:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.833.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844185
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ľubomír Púček
Telefón: +421 232310521
Email: office@pangen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2390
Hlavná adresa(URL): http://www.ujd.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Oblasť jadrového dozoru
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pre 3. a 4. blok Mochovce
Referenčné číslo: 21042021/UJD/VTP
II.1.2) Hlavný kód CPV
71313410-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej ako ÚJD SR alebo len úrad) a jeho rozhodovacích procesov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok zariadení a systémov 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce (ďalej len MO34) a spúšťania 3. a 4. bloku MO34.
Podpora rozhodovacích procesov úradu v etape neaktívnych skúšok 4. bloku MO34 a spúšťania 3. a 4. bloku jadrového zariadenia (ďalej aj JZ) MO34 bude spočívať v nasledovných činnostiach:
- hodnotenie dokumentácie JZ MO34 (programov neaktívnych skúšok a spúšťania a prevádzkových predpisov určených úradom) podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov/predpisov (stanovené úradom podľa vzťahu jednotlivých programov/predpisov k jadrovej bezpečnosti) s vypracovaním hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu/predpisu, resp. jeho revízii,
- kontrolnej činnosti v JZ MO34 pri realizácii jednotlivých programov podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov. Po ukončení realizácie príslušného programu v danej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vypracuje dodávateľ záverečnú hodnotiacu správu pre úrad o realizácii každého z uvedených programov, splnení kritérií úspešnosti, prípadných nedorobkoch a nedostatkoch vrátane hodnotenia ich bezpečnostného významu a vedenia evidencie nedorobkov a nedostatkov a ich postupného odstraňovania,
- hodnotenie východiskového stavu bloku pred prechodom k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vrátane vypracovania zoznamu podmienok pre prechod k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok/spúšťania v oblasti pripravenosti zariadenia, personálu a dokumentácie. Vypracovať záverečnú správu o pripravenosti MO34 na prechod do príslušnej etapy neaktívnych skúšok/spúšťania, ktorá bude obsahovať odporúčanie pre úrad na vydanie súhlasu (povolenia), prípadne návrh podmienok na vydanie súhlasu (povolenia),
- vykonanie analýz bezpečnosti pri prípadnom nesplnení kritérií úspešnosti niektorého z programov neaktívnych skúšok/spúšťania s odporúčaním na ďalší postup úradu.
Zákazka pozostáva z 3 častí:
1. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 3. bloku Mochovce;
2. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky počas neaktívnych skúšok 4. bloku Mochovce;
3. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 4. bloku Mochovce.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č.1.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 833 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 3. bloku Mochovce
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79419000-4
71317000-3
71314000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Atómová elektráreň Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
708 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky počas neaktívnych skúšok 4. bloku Mochovce
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79419000-4
71317000-3
71314000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Atómová elektráreň Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 416 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 4. bloku Mochovce
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79419000-4
71317000-3
71314000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Atómová elektráreň Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
708 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 až 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

Upozornenie:
Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona,
3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona,
3.3 podľa § 35 zákona vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom Rámcovej dohody, ktorá budú výsledkom príslušnej časti verejného obstarávania, bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom; uvedená požiadavka sa vzťahuje aj na subdodávateľov uchádzača podľa osobitného predpisu a zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Predĺženie doby trvania Rámcových dohôd, ktoré budú uzavreté v rámci 2. a 3. časti zákazky je odôvodnené predmetom Rámcových dohôd. Detailnejšie odôvodnenie je zverejnené na profile verejného obstarávateľa.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2021 10:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk na webovej adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2022.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (ďalej len VO)sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. Systém Elektronické obstarávanie (ďalej len EO) použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/.
2.Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS, sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania EO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III. Komunikácia a doručovanie. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
3.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2022. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke ÚVO.
4.V.Ob. odporúča záujemcom/uchádzačom počas celého trvania tohto VO priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2022 a tiež webové sídlo ÚVO, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2390.
5.Vzor Jednotného európskeho dokumentu, ktorým je možné nahradiť podmienky účasti podľa § 32 až § 35 zákona, je zverejnený na internetovej adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2022.
6. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému EKS dostupnom na webovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2022.
7. V.Ob. nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.
9. Predzmluvné podmienky:
V.Ob. požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom Rámcovej dohody preukázať u kľúčových expertov:
- schopnosť samostatného pohybu po JZ
- schopnosť vykonávať prácu v kontrolovanom pásme JZ
- schopnosť pracovať na zmenovej prevádzke.
10. V.Ob. vyžaduje počas plnenia rámcovej dohody komunikáciu v slovenskom jazyku, schopnosť posudzovať dokumentáciu, ktorá bude vypracovaná v slovenskom jazyku, schopnosť vypracovať hodnotiace správy k jednotlivým programom v slovenskom jazyku (resp. českom jazyku), schopnosť komunikovať na pracovnej úrovni (vedúci projektového tímu a členovia tímu) v SJ s inšpektormi V.Ob. a zamestnancami držiteľa povolenia (Slovenské elektrárne, a.s.).
11. Akákoľvek osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom (najmä ako dodávateľ, subdodávateľ, resp. ich zamestnanec alebo spolupracujúca osoba) podieľala a/alebo podieľa na dostavbe jadrového zariadenia MO34 (vypracovaním projektu konkrétneho zariadenia/systému, účasťou na realizácii takéhoto projektu alebo spracovaním postupov/programov odskúšania príslušného zariadenia/systému) a ak súčasne posudzovanie programov skúšok alebo kontrola vykonania skúšok tohto zariadenia/systému je predmetom konkrétnej Služby poskytovanej na základe Rámcovej dohody, je vylúčená a nemôže sa podieľať na poskytovaní takejto konkrétnej Služby.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.04.2021