Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus

  Zadávateľ:
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
  Predpokladaná hodnota:
538.450,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
IČO: 00603287
Mokrohájska cesta 3 , 84512 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1284
Hlavná adresa(URL): http://www.mokrohajska.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus
Referenčné číslo: ZKR_1_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR GAUDEAMUS, a to podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, dotknutého stavebného povolenia č. KV/SÚ/40/2020/17960/ZM vydaného dňa 04.11.2020 na vodnú stavbu, stavebného povolenia č. OU-BA-OSZP3-2020/067936-005 zo dňa 13.5.2020, ktoré nadobudlo platnosť dňa 02.06.2020 a vydaného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na výrub drevín č.j. KV/ZIVP/2200/2019/17302/MS zo dňa 04.12.2019, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2020/043819-2/TRV zo dňa 04.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2020.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
538 450,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45111000-8
45111240-2
45112730-1
45111300-1
45112000-5
45220000-5
45261420-4
45310000-3
45316100-6
45332000-3
45340000-2
45342000-6
77310000-6
71632000-7
71631430-3
72211000-7
90500000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
GAUDEAMUS ZKR, Mokrohájska cesta 3 845 12 Bratislava, LV č. 1712, parc.č. 2575/1, 2575/6, 2575/7
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR GAUDEAMUS, a to podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, dotknutého stavebného povolenia č. KV/SÚ/40/2020/17960/ZM vydaného dňa 04.11.2020 na vodnú stavbu, stavebného povolenia č. OU-BA-OSZP3-2020/067936-005 zo dňa 13.5.2020, ktoré nadobudlo platnosť dňa 02.06.2020 a vydaného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava Karlova Ves na výrub drevín č.j. KV/ZIVP/2200/2019/17302/MS zo dňa 04.12.2019, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2020/043819-2/TRV zo dňa 04.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2020.

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s predmetom zákazky je bližšie špecifikovaný v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
538 450,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Termín vykonania a odovzdania celého diela je uvedený v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 11:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neuplatňuje sa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0).

2. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 35.7. súťažných podkladov.

4. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 15 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

6. Verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje uchádzačov na povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

8. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

9. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021