Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
447.706,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou
Referenčné číslo: OVO- 36883/2021/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov.
Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. Zároveň ide aj o rekonštrukciu jestvujúceho ihriska s asfaltovým povrchom a doplnenie mobiliáru a zelene v celom riešenom území. Plocha dvora bude vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia a zároveň, aby sa zohľadnili vekové kategórie detí v prípade detského ihriska. Zároveň bude vytvorený nový priestor pre posedenie a krátkodobý oddych.
Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
447 706,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
45236210-5
45233161-5
45112723-9
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vnútroblokový priestor Na hlinách 42 64 (za Kysucou) v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania
Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentácie - realizačného projektu stavby Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 64 (za Kysucou), PD spracovanej zodpovedným projektantom: Ing. Zoltán Balko, Tribečská 1, 949 01 Nitra v 02/2020 a požiadaviek Objednávateľa v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní.
Členenie stavby na stavebné objekty, ktoré sú predmetom ZoD:
SO 01 Chodníky a spevnené plochy
SO 02 Sadovnícke úpravy
SO 03 Multifunkčné ihrisko
SO 04 Fitness zóna
SO 05 Detské ihrisko
SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém
SO 07 Malá architektúra a mobiliár
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii.
Súčasťou diela je aj:
geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) a terénnych úprav
vypracovanie dielenskej dokumentácie s podrobnou špecifikáciou všetkých prvkov vrátane ich kotvenia a zakladania umiestnených v rámci plôch jednotlivých povrchov zhotoviteľom do 14 dní od začatia stavby. Predložená dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená projektantom a objednávateľom a posúdená jeho výrobcom ak sa nejedná o atypický výrobok.
činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové užívanie diela
výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti stavby v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z. z.
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
pred realizáciou stavby vytýčenie inžinierskych sietí jednotlivými správcami. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať so zvýšenou opatrnosťou.
vykonanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na výrub drevín
vypracovanie certifikátu preukazujúceho súlad herného zariadenia technickou normou EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk a náklady na vykonanie kontroly oprávnenou osobou
všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických predpisov.
Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
447 706,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+
II.2.14) Doplňujúce informácie
V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie bude zákazka realizovaná z úverových zdrojov mesta Trnava.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením. Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v
rozsahu podľa ZVO. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne 1 z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú
realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 180 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b). Za stavby obdobného charakteru verejný
obstarávateľ považuje stavebné práce pri budovaní oddychových, herných a športových zón (napr. detské ihriská,
športoviská).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2021 10:00
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného
obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v bode VI.3 Doplňujúce informácie a v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že vzhľadom na aktuálnu súvisiacu a z dôvodu mimoriadnych nariadení/opatrení vlády SR súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 nebude možná osobná účasť na otváraní ponúk. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR. Na základe uvedeného bude otváranie ponúk prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPIHNE. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku do tejto zákazky. Ponuky budú sprístupnené týmto uchádzačom po lehote na otváranie ponúk a po otvorení ponúk komisiou. Uchádzači budú môcť vstúpiť do on-line prostredia pre sprístupnenie na totožnom mieste, ako predložili svoju ponuku (v totožnej záložke). Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk posielať zápisnicu z
otvárania ponúk bezodkladne po ich otvorení, i keď lehota podľa ZVO je päť pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.
Pokiaľ by sa akokoľvek zmenila situácia a bude potrebné uskutočniť zmeny, tieto budú riešené formou korigenda.
4. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
5.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy bude vyžadovať platnú registráciu v
Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vzhľadom na zákonné lehoty potrebné pre zápis v tomto registri je potrebné, aby uchádzači zabezpečili svoj zápis pred uplynutím lehoty na súčinnosť pre uzatvorenie zmluvy, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť zmluvu čo najskôr.
6. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2021